Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2012 i SAS AB (publ)

April 19, 2012 17:00

 På årsstämman torsdagen den 19 april 2012 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av samtliga styrelseledamöter i SAS AB: Fritz H. Schur, Jacob Wallenberg, Dag Mejdell, Monica Caneman, Jens Erik Christensen, Gry Mølleskog och Timo Peltola.
Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.
Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2011.
Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och att den ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2013 för beslut avseende:
– ordförande vid årsstämma
– antalet styrelseledamöter och arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott
– val av styrelseledamöter och styrelseordförande
– arvode till bolagets revisor

– val av revisor
– valberedning inför årsstämma 2014

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Jonas Iversen, Finansdepartementet för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet för danska staten, Knut Utvik, Nærings- og handels­departementet för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank och Anders Rydin för SEB Fonder. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden, skifte av ledamot till följd av väsentligt minskat aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens sammansättning och arbete ska ske i enlighet med av årsstämman beslutad skriftlig instruktion.
Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen, däribland föreslagna ändringar i bolagsordningen innebärande att SAS koncernens räkenskapsår ska omfatta perioden 1 november – 31 oktober istället för kalenderåret och att det innevarande räkenskapsåret ska förkortas och därmed omfatta perioden 1 januari 2012 – 31 oktober 2012. Syftet är att räkenskapsåret ska följa trafikprogrammens vinter/sommarstruktur för att förbättra den externa rapporteringen och den interna styrningen samt minska den interna administrationen. Beslutet är villkorat av Skatteverkets tillstånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2012 kl. 17.00.  

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here