Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

December 5, 2012 16:00

Vid årsstämman i SAS AB den 19 april 2012 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att SEB Fonder väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i SAS AB. Anders Rydin som företrätt SEB Fonder har därför, i enlighet med den av årsstämman fastställda Instruktionen för valberedningens arbete, ställt sin plats till förfogande.

Valberedningen, som påbörjat sitt arbete, har efter bl.a. sonderingar med andra större aktieägare i SAS AB gjort en samlad bedömning att den, efter Anders Rydins avgång, alltjämt kan fullgöra sitt uppdrag i enlighet med sin instruktion.

Valberedningen har därför beslutat att inte utse någon ny ledamot att ersätta Anders Rydin utan istället fortsätta sitt arbete med kvarvarande fem ledamöter.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fem personer:

Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, ordförande

Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Karsten Biltoft, för Danmarks Nationalbank

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december, 2012 kl 16:00 CET.För ytterligare information:

Jonas Iversen, valberedningens ordförande, +46-8-405 22 44

Latest news