Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS lanserar omfattande plan för att förbättra lönsamheten och säkerställa långsiktig finansiell beredskap... –

November 12, 2012 08:00

… nya kollektivavtal måste ingås inom mycket kort tid

Målsättning om cirka 3 miljarder SEK i årliga resultatförbättringar genom minskade kostnader och förenklad struktur, samt cirka 3 miljarder SEK i ökad likviditet genom avyttring av tillgångar ~ Ny kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK från banker och huvudaktieägare för att säkerställa finansiell beredskap, villkorad av att nya kollektivavtal ingås och parlamentariska godkännanden erhålls ~ En enhällig styrelse stödjer den framlagda planen och rekommenderar alla anställda att ställa sig bakom den ~ Styrelsen i SAS träffas igen söndag 18 november 2012 för att besluta om förutsättningarna finns för planens genomförande4Excellence-planen, som offentliggjordes i september 2011, är i fas med att uppnå 5 miljarder SEK i resultateffekt. Trots denna framgång, ser SAS ett behov av ytterligare förbättringar för att säkerställa sin långsiktiga konkurrenskraft. I en utmanande marknad för flygbolag måste SAS genomföra kraftfulla åtgärder för att hantera kostnadsstrukturen, förbättra kapitalstrukturen på lång sikt och vidta ytterligare åtgärder för att minska den negativa effekten på eget kapital under 2013 på grund av ändrade redovisningsregler för pensioner.

4Excellence Next Generation för förbättrad lönsamhet
SAS styrelse har beslutat att godkänna planen 4Excellence Next Generation (4XNG–planen) för att adressera de utmaningar som SAS står inför. 4XNG-planen kommer att medföra en förbättrad årlig resultateffekt på cirka 3 miljarder SEK och förbättra kostnadsflexibiliteten genom:

· Nya kollektivavtal för anställda
· Centralisering av administrativa funktioner
· Sänkta ersättningsnivåer för att uppnå marknadsmässighet
· Nya pensionsvillkor
· Outsourcing av Call Centers och Ground Handling

1,5 miljarder SEK i positiv resultateffekt förväntas realiseras under räkenskapsåret 2012/2013 (nov 2012-okt 2013), med huvuddelen av den resterande årliga positiva resultateffekten realiserad under räkenskapsåret 2013/2014. Planen är självfinansierad och kräver inget nytt kapital. Omstruktureringskostnader inklusive engångsposter kommer att uppgå till cirka 1,5 miljarder SEK, varav 0,9-1,0 miljarder SEK kommer att belasta räkenskapsåret 2012, och finansieras helt av förväntade besparingar.

Nya pensionsordningar minskar behovet av nytt kapital
Till följd av den ändrade redovisningsstandarden IAS19, vilken SAS kommer att tillämpa från och med november 2013, kommer SAS koncernens egna kapital att reduceras i och med att ej redovisade estimatavvikelser och planändringar måste redovisas i sin helhet mot eget kapital. 4XNG-planen medför en övergång, för merparten av de anställda, från förmånsbaserade till premiebaserade pensionsordningar. Dessa förändringar kommer att minska den negativa effekten på eget kapital med uppskattningsvis 2,8 miljarder SEK, sänka den förmånsbaserade pensionsförpliktelsen med cirka 19 miljarder SEK (58 %) samt minska volatiliteten i resultatet till följd av förändrade pensionsantaganden. Dessa förändrade pensionsordningar, tillsammans med de övriga åtgärder som offentliggjorts idag, medför att SAS kan bibehålla en stark eget kapitalbas.

Avyttring av tillgångar och finansieringsplan för att förbättra likviditeten
Planen innebär ett åtagande att genomföra avyttring av tillgångar och en finansieringsplan som totalt omfattar 3 miljarder SEK netto i potentiell försäljningslikvid. Försäljningslikviden kommer att förbättra SAS internt genererade finansiella beredskap och ytterligare minska SAS finansiella exponering. Avyttring av tillgångar och finansieringsplanen innefattar:

· Widerøe, ett regionalt flygbolag i Norge
· Flygplatsrelaterade fastigheter
· Marktjänster (Ground Handling)
· Flygmotorer

Härutöver kommer SAS också att aktivt utvärdera möjligheter att realisera ytterligare värden från sin finansierade flygplansportfölj och andra tillgångar.

Ny kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK villkorad av undertecknade kollektivavtal och parlamentariska godkännanden
SAS har nått en överenskommelse om att öka befintlig kreditfacilitet på 3,1 miljarder SEK till 3,5 miljarder SEK och att förlänga löptiden till 31 mars 2015. SAS bilaterala faciliteter, uppgående till 1,25 miljarder SEK, kommer att avslutas eftersom dessa faciliteter ger begränsad nytta till en hög finansiell kostnad. Den nya faciliteten, inklusive likvida medel, kommer att ge nödvändig finansiell beredskap fram till avyttringarna av tillgångarna och full effekt av bolagets kostnadsbesparingsprogram är realiserade.
Den nya kreditfaciliteten tillhandahålls av sju av SAS nuvarande långivare och SAS huvudaktieägare (den svenska, danska och norska staten samt KAW) på lika villkor. Tillgängligheten av den nya kreditfaciliteten är villkorad av slutlig dokumentation, parlamentariska godkännanden (i förekommande fall), och undertecknade kollektivavtal som är en central och integrerad del av 4XNG-planen.
SAS har initierat diskussioner med berörda fackföreningar och kommer att inleda en bred kommunikationssatsning till sina medarbetare för att erhålla samtycke till förändringarna i kollektivavtalen inom mycket kort tid.

Omfattande planer skapar ett finansiellt starkt SAS
De planer som offentliggjorts idag stöds av SAS huvudägare och möjliggör för SAS att positionera sig som ett starkt och finansiellt självförsörjande flygbolag på lång sikt. I samband med fastställandet av planerna har SAS fastställt nya finansiella mål.

    Långsiktigt mål:
Räkenskapsår 2014/2015
Lönsamhet   >8%
EBIT %
Finansiell beredskap   >20%
Likvida medel & outnyttjade
kreditfaciliteter/Fasta kostnader
Soliditet   >35%
Eget kapital/Tillgångar

  
SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november, 2012 kl 08.00 CET.

Latest news