Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS publicerar SAS koncernens årsredovisning 2011 och utger ny finansiell information

March 15, 2012 16:00

 –     Stark finansiell ställning

–     Kreditfaciliteter omförhandlade för att förbättra flexibiliteten

–     Förslag till årsstämman att ändra räkenskapsår

–     Ökning av oredovisade aktuariella förluster med ca SEK 1,8 miljarder

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för 2011 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Reports och Presentations/Annual Reports, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare som anmält att de vill få ett exemplar av årsredovisningen.

Stark finansiell ställning

Under september 2011 lanserade SAS den nya strategin 4Excellence med målsättningen att uppnå excellence inom 4 kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence and People Excellence. SAS meddelade i februari 2012 att planen accelereras och att kostnads- och intäktsåtgärder motsvarande 5 miljarder SEK ska implementeras under 2012-2013. På grund av det utmanande ekonomiska klimatet samt att resultateffekterna från 4Excellence kommer först i den senare delen av 2012, kommer det normalt säsongsmässigt svaga första kvartalet att bli svagt även under 2012.

Årets första två månader har dock gått bättre än förväntat och SAS finansiella ställning är avsevärt bättre än plan.

Omförhandling av kreditfaciliteter

I ljuset av Spanairs konkurs och den rådande konjunkturen har SAS uppnått en överenskommelse med sina banker för att säkerställa fortsatt flexibilitet i sin finansiering. SAS har avtalat med de banker som deltar i den revolverande kreditfaciliteten och de bilaterala faciliteterna att förändra kovenantstrukturen för att ge ytterligare flexibilitet. I samband med detta har SAS avtalat att ställa vissa säkerheter för att stödja eventuellt framtida utnyttjande. Baserat på SAS prognos och starka kassaposition förutser SAS för närvarande inte att utnyttja faciliteten som fortsatt är en integrerad del av SAS starka finansiella beredskap.

Förslag till årsstämman att ändra räkenskapsåret

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 8 ändras så att bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 november – 31 oktober istället för kalender­året och att det innevarande räkenskapsåret ska förkortas och därmed omfatta perioden 1 januari – 31 oktober 2012. Syftet med ändringen är att räkenskapsåret ska följa trafikprogrammen (vinter/sommar) för att förbättra den externa rapporteringen och interna styrningen samt minska den interna administrationen. Beslutet är villko­rat av Skatteverkets tillstånd. Som en konsekvens av förändringen kommer SAS att tillämpa de förväntade ändrade redovisningsreglerna avseende pension (IAS19) i det räkenskapsår som påbörjas 1 november 2013.

För mer information, se hela kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på www.sasgroup.net.

Ökning av oredovisade aktuariella förluster med SEK 1,8 miljarder

I juni 2011 publicerade IASB (International Accounting Standards Board) ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda. Ändringarna avseende IAS 19 har ännu inte antagits av EU, men beslut förväntas under våren 2012. Enligt den ändrade IAS 19 är det bland annat inte längre tillåtet att skjuta upp redovisningen av vissa avvikelser i uppskattningar (den s k ”korridormetoden” tas bort) utan samtliga avvikelser i uppskattningar ska redovisas omedelbart i övrigt totalresultat. Till följd av ändringarna kommer de ackumulerade oredovisade avvikelserna (ej resultatförda estimatavvikelser och planändringar) att redovisas i sin helhet mot eget kapital, vilket kommer att ha en avsevärd negativ effekt på koncernens eget kapital. Moderbolaget SAS AB:s redovisade eget kapital påverkas inte av denna ändring. På grund av en svag aktiemarknadsutveckling och sänkta diskonteringsräntor i Sverige och Norge har estimatavvikelsen ökat med cirka SEK 1,8 miljarder jämfört med föregående år. De föreslagna ändringarna kommer inte att påverka SAS likviditet.

För ytterligare information:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, genom SAS pressjour, +46 8 797 29 44.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2012 kl. 16.00.  

Latest news