Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2013 i SAS AB (publ)

March 20, 2013 17:00

På årsstämman onsdagen den 20 mars 2013 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av Fritz H. Schur, Monica Caneman, Dag Mejdell och Jacob Wallenberg samt nyval av Lars-Johan Jarnheimer, Birger Magnus och Sanna Suvanto-Harsaae. Jens Erik Christensen, Gry Mølleskog och Timo Peltola har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.
Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2012 (januari-oktober).

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor.
Det beslutades att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och att den ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2014 för beslut avseende:

– ordförande vid årsstämma,

– antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten,

– val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

– val av revisor,

– arvode till bolagets revisor och

– valberedning inför årsstämma 2015.

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansdepartementet, för danska staten, Knut Utvik, Närings- och handelsdepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Karsten Biltoft för Danmarks Nationalbank. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens sammansättning och arbete ska ske i enlighet med framlagd skriftlig instruktion för valberedningen, vilken stämman fastställde.
Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen, däribland att kravet att möjliggöra deltagande i bolagsstämma via teleteknisk förbindelse i lokal i Köpenhamn och Oslo eller annan plats stryks ur bolagsordningen.

SAS Group Investor Relations

Latest news