Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Försäljningen av Widerøe slutförd

September 30, 2013 14:30

Den 3 maj 2013 offentliggjorde SAS att ett avtal undertecknats om försäljning av 80% av aktieinnehav i Widerøe’s Flyveselskap AS (Widerøe) till en investerargrupp bestående av Torghatten ASA, Fjord1 AS och Nordland Fylkeskommune. Transaktionen förväntades slutföras under september 2013.

SAS har idag överfört 80% av aktierna i Widerøe till investerargruppen. Den sammanlagda transaktionslikviden uppgår till cirka 2 mdr SEK, inklusive relaterade flygplanstransaktioner, vilket minskar SAS nettoskuld med motsvarande belopp. Cirka hälften av den totala transaktionslikviden stärker SAS likvida medel. Därutöver kommer transaktionen att reducera den tidigare offentliggjorda negativa effekten på eget kapital från förändrade redovisningsregler avseende pensioner med cirka 1 mdr SEK.

SAS har reserverat -300 MSEK i andra kvartalet 2012/2013 för försäljningen av Widerøe. Det definitiva realisationsresultatet kommer att redovisas i fjärde kvartalsrapporten.

SAS kommer att avyttra resterande aktier i Widerøe under 2016.

För ytterligare information:
Press Office telefon: +46 8 797 2944
SAS Group Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here