Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2014 i SAS AB (publ)

February 18, 2014 19:00

På årsstämman tisdagen den 18 februari 2014 beslutades det i enlighet med förslagen att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av upp till 7 miljoner preferensaktier och emission av konvertibler uppgående till högst 2 000 MSEK samt om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra utgivande av preferensaktier. Årsstämman biföll också förslaget att lämna utdelning på eventuellt emitterade preferensaktier fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon utdelning för verksamhetsåret 2012/2013.

Årsstämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag om omval av Fritz H. Schur, Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Birger Magnus, Dag Mejdell, Sanna Suvanto-Harsaae och Jacob Wallenberg samt nyval av Carsten Dilling.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.
Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av ägarrepresentanter för de fyra största aktieägarna i SAS och att valberedningens ledamöter skall utgöras av Magnus Skåninger, Finansdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansdepartementet, för danska staten, Knut Utvik, Närings- och fiskeridepartementet, för norska staten och Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens sammansättning och arbete ska ske i enlighet med av stämman fastställd skriftlig instruktion för valberedningen.
Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen.

SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari kl. 19.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here