Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Erbjudandet avseende teckning av preferensaktier utökas och anmälningsperioden för institutionella investerare förkortas

February 18, 2014 11:15

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet.
· SAS styrelse har, med anledning av mycket god efterfrågan i SAS emission av preferensaktier, beslutat att utöka erbjudandet till att omfatta 7 miljoner preferensaktier, motsvarande 3,5 miljarder SEK
· Anmälningsperioden för det institutionella erbjudandet förkortas till att avslutas kl. 12.00 CET den 19 februari 2014
· Teckningskurs samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade
· Fullföljande av erbjudandet är bland annat villkorat av att erforderliga bolagsstämmobeslut fattas på dagens bolagsstämma

SAS AB offentliggjorde den 7 februari 2014 ett erbjudande att teckna preferensaktier riktat till allmänheten i Danmark, Norge och Sverige samt institutionella investerare omfattande cirka 4 miljoner preferensaktier till 500 SEK per preferensaktie, med möjligheten att utöka erbjudandet till högst 7 miljoner preferensaktier (”Erbjudandet”).

Till följd av en mycket god efterfrågan att teckna preferensaktier i Erbjudandet bekräftas marknadens förtroende för SAS fortsatta framsteg. Styrelsen i SAS har därför, i samråd med Carnegie, Nordea och SEB, beslutat att utöka Erbjudandet med cirka 3 miljoner preferensaktier till att omfatta totalt 7 miljoner preferensaktier. I och med utökningen av Erbjudandet kan SAS tillföras upp till 3,5 miljarder SEK före emissionskostnader. Styrelsen har även beslutat att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare till att avslutas klockan 12.00 CET den 19 februari 2014.

Genom att utöka Erbjudandet kommer SAS att nå en starkare finansiell ställning, fortsatt förtroende från kunder och leverantörer samt minska beroendet av bankfinansiering ytterligare. Det ökade tillskottet stärker också SAS inför finansieringen av den pågående förnyelsen av flygplansflottan.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att årsstämman senare idag beslutar om ändring av bolagsordningen samt bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Markets – Investment Banking och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiella rådgivare, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för Erbjudandet.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare.
   

För ytterligare information:
Press Office telefon: +46 8 797 2944
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2014 kl. 11.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med preferensaktier eller andra värdepapper i SAS. Inbjudan till berörda personer att teckna preferensaktier i SAS sker endast genom det prospekt som SAS offentliggjorde den 7 februari 2014. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning till teckning av preferensaktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller preferensaktier utgivna av SAS (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt definitionen i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”). Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Latest news