Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS AB

March 31, 2014 08:01

Detta offentliggörande sker i enlighet med 4 kap 9 § lagen om handel med finansiella instrument, som föreskriver att bolag som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget ska offentliggöra ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett.

Med hänvisning till pressmeddelande daterat den 24 februari 2014 rörande det slutliga resultatet i SAS AB:s (”SAS”) erbjudande avseende preferensaktier.

Den av SAS nyligen genomförda preferensaktieemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under mars 2014 har förändrats enligt följande. Före nyemissionen fanns sammanlagt 329 000 000 aktier i SAS motsvarande 329 000 000 röster. Antalet aktier ökade genom nyemissionen med 7 000 000 och antalet röster med 700 000.

Efter slutförandet av nyemissionen finns per den 31 mars 2014 sammanlagt 336 000 000 aktier i bolaget, varav 329 000 000 är stamaktier och 7 000 000 är preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en r��st och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Således finns sammanlagt 329 700 000 röster i bolaget efter nyemissionen.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med 140 700 000 kronor och efter registrering av nyemissionen uppgår det totala aktiekapitalet till 6 753 600 000 kronor.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here