Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) har prissatt och beslutat om emission av ett garanterat konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder SEK med förfall 2019

February 25, 2014 17:15

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Italien eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet.SAS AB (publ) (”SAS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har prissatt ett konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder SEK, som förfaller till betalning under 2019 (”Obligationslånet”). Styrelsen har med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 18 februari 2014 fattat beslut att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera Obligationslånet.

Det seniora Obligationslånet kommer löpa med en årlig ränta om 3,625 % som förfaller till betalning halvårsvis och kommer att kunna konverteras till fullt betalda stamaktier i Bolaget (”Aktier”) till en initial konverteringskurs om 24,0173 SEK motsvarande en konverteringspremie om 25 % över det volymvägda genomsnittliga betalkursen för Aktierna på NASDAQ OMX Stockholm mellan offentliggörandet och prissättningen av erbjudandet den 25 februari 2014 (”Referenskursen”). Referenskursen för Bolagets Aktier fastställdes till 19,2138 SEK.

Obligationslånet ges ut till en kurs om 100 % av dess nominella belopp och kommer, förutsatt att det inte dessförinnan lösts in, konverterats eller återköpts och makulerats, att förfalla till betalning i april 2019. SAS har rätt att lösa hela, men inte delar av, Obligationslånet för motsvarande 100 % av dess nominella belopp, jämte upplupen ränta, vid valfri tidpunkt efter cirka tre år från Utgivandedagen, om kursen vid NASDAQ OMX Stockholm för Aktierna under en viss tidsperiod överstiger 130 % av konverteringskursen.

Obligationslånet förväntas tecknas av J.P. Morgan, för investerarnas räkning, på eller omkring den 4 mars 2014 (”Utgivandedagen”) med likviddag omkring 5 mars 2014 (”Likviddagen”). Emissionen har garanterats av J.P. Morgan på sedvanliga villkor. Inom en månad från Utgivandedagen avses en ansökan om notering av Obligationslånet på Open Market-segmentet (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen ges in. Likviden från utgivandet av Obligationslånet tillsammans med likviden från preferensaktieerbjudandet som SAS offentliggjorde den 7 februari 2014 kommer att användas för att refinansiera vissa av Bolagets obligationslån som förfaller till betalning under 2015, för att stärka Bolagets finansiella förutsättningar för att fortsätta förnyelsen av flygplansflottan, men även att stärka Bolagets finansiella beredskap och minska beroendet av bankfinansiering.

Bolaget har i enlighet med marknadspraxis åtagit sig att inte ge ut några ytterligare stamaktier eller vissa relaterade värdepapper eller att ingå vissa derivattransaktioner avseende stamaktier (med sedvanliga undantag) på marknaden under en inlåsningsperiod om 90 dagar från Utgivandedagen.

J.P. Morgan är Sole Bookrunner avseende utgivandet av Obligationslånet. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till SAS i anledning av erbjudandet avseende det konvertibla Obligationslånet.

Detta pressmeddelande utgör inte och är inte heller del av något erbjudande att sälja eller någon inbjudan till att teckna värdepapper i SAS.

För ytterligare information:
Press Office telefon: +46 8 797 2944
SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2014 kl. 17.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande offentliggörs inte i USA, Kanada, Japan, Australien, Italien eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet enligt gällande lagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte och är heller inte del av något erbjudande eller någon inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Obligationslånet kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller överlåtas i USA, förutom enligt tillämpligt registreringsundantag.

Detta pressmeddelande är riktat endast till personer (i) utanför Storbritannien, (ii) som har professionell erfarenhet gällande investeringsrelaterade frågor enligt definitionen i artikel 19(5) (”Investment professionals) i The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Regleringen”) eller (iii) som innefattas i definitionen enligt artikel 49(2)(a) – (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc”) enligt Regleringen (alla dessa personer kallas gemensamt “relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och får inte följas eller förlitas på av någon som inte är en relevanta person. Varje investering eller investeringsaktivitet hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast ske med relevanta personer.

Om och i den utsträckning detta pressmeddelande, eller de erbjudna värdepapper som det är hänförligt till, sprids i någon medlemsstat inom EES som har implementerat Direktiv 2003/71/EG, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i medlemsstaten (”Prospektdirektivet”), adresseras pressmeddelandet och erbjudandet som beskrivs i detta endast till personer i dessa medlemsstater som är ”kvalificerade investerare” i Prospektdirektivets mening (eller till andra personer som erbjudandet lagligen kan lämnas till) och får inte följas eller förlitas på av några andra personer i den medlemsstaten.

J.P. Morgan (”Sole Bookrunner”) agerar på uppdrag av Bolaget och ingen annan i anledning erbjudandet avseende Obligationslånet och kommer inte vara ansvarigt i förhållande till någon annan person för tillhandahållandet av skydd för kunder eller rådgivning vad gäller det föreliggande erbjudandet avseende Obligationslånet.

Sole Bookrunner får delta i erbjudandet avseende Obligationslånet för egen räkning. Varje investeringsbeslut avseende förvärv av värdepapper i transaktionen måste baseras på allmänt tillgänglig information som inte självständigt har verifierats av Sole Bookrunner.

Latest news