Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 18 februari 2014

January 16, 2014 10:10

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 februari 2014.

Årsstämman äger rum kl. 15.00 på Clarion Hotel, Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda.

Utöver på årsstämman sedvanligt förekommande ärenden föreslår styrelsen att årsstämman lämnar bemyndiganden för styrelsen att dels besluta om emission av preferensaktier, dels besluta om emission av konvertibler samt besluta om erforderliga ändringar av bolagsordningen. Ytterligare information avseende de föreslagna bemyndigandena samt förslaget till ändring av bolagsordning återfinns i det särskilda pressmeddelande som SAS offentliggjort samtidigt med detta pressmeddelande avseende kallelsen.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

Latest news