Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS omräknade siffror för räkenskapsåret 2012/2013 (november-oktober) på grund av den ändrade standarden IAS 19 Ersättningar till anställda

March 11, 2014 08:00

SAS koncernen tillämpar från den 1 november 2013 den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda. Som del av implementeringen av den ändrade redovisningsstandarden har rapporterade siffror för föregående räkenskapsår (2012/2013) räknats om för att möjliggöra jämförelse med räkenskapsåret 2013/2014. Effekterna av omräkningen på SAS finansiella rapporter för 2012/2013 återfinns på www.sasgroup.net, under Investor Relations/Reports and Presentations/Interim reports.

IAS 19 ”Ersättningar till anställda” (ändringar) innebär bland annat att det inte längre är tillåtet att skjuta upp redovisningen av vissa avvikelser i uppskattningar utan samtliga avvikelser i uppskattningar redovisas omedelbart i övrigt totalresultat (den så kallade ”korridormetoden” har tagits bort). Avvikelser kan exempelvis bero på ändrade diskonteringsräntor, ändrade livslängdsantaganden och skillnader mellan verklig avkastning på förvaltningstillgångarna och diskonteringsräntan. Vidare ersätts räntekostnad och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar med ett ”räntenetto”, vilket beräknas med diskonteringsräntan på den förmånsbestämda pensionsskulden eller pensionstillgången, netto. SAS klassificerar detta räntenetto som en personalkostnad och redovisar räntenettot inom rörelseresultatet.

Effekter för räkenskapsåret 2012/2013 (omräknade siffror):

Alla historiska ej resultatförda estimatavvikelser samt planändringar har redovisats mot eget kapital, vilket har inneburit en negativ effekt om cirka 13,5 mdr SEK per 1 november 2012. Redovisningen av estimatavvikelser och planändringar har också inneburit att uppskjutna skatteskulder kopplat till pensioner har lösts upp i och med att den temporära skillnaden mellan redovisningsmässigt och skattemässigt värde har försvunnit. Effekten av upplösning av uppskjutna skatteskulder kopplat till pensioner uppgår till cirka 1,5 mdr SEK vilket har påverkat SAS koncernens eget kapital positivt. De kvarvarande pensionsordningarna i Sverige (Alectaplanen och Euroben) redovisade ett överskott per 1 november 2012. Detta överskott kan komma SAS tillgodo i form av framtida premiereduktioner varför särskild löneskatt har redovisats på överskottet. Detta har ökat pensionsmedel med cirka 1,2 mdr SEK, uppskjutna skatteskulder med cirka 0,2 mdr SEK samt eget kapital med cirka 1 mdr SEK.

Estimatavvikelser samt planändringar som uppstått under räkenskapsåret 2012/2013 har redovisats i övrigt totalresultat med cirka 1,8 mdr SEK. Rörelseresultatet har ökat med 144 MSEK under räkenskapsåret. Realisationsresultatet avseende försäljning av 80% av aktieinnehavet i Widerøe AS har justerats med cirka 1,1 mdr SEK.

Summerat innebär detta att pensionsmedel, netto, har minskat med 9 079 MSEK, latenta skatteskulder har reducerats med 1 202 MSEK och eget kapital har reducerats med 7 877 MSEK per den 31 oktober 2013. En omklassificering har också skett med 264 MSEK från latenta skatteskulder till latenta skattefordringar.

Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet, förutom vissa omklassificeringar mellan raderna i uppställningen.

Den ändrade standarden IAS 19 finns också beskriven i SAS årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 kl. 08:00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here