Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS sänker prognosen för räkenskapsåret 2013/2014 till följd av en kapacitets- och prispress över förväntan

May 8, 2014 08:30

SAS transporterade 9,2% fler passagerare i april samtidigt som kabinfaktorn förbättrades med 8,6 procentenheter till rekordhöga 78,6%. Trots den positiva utvecklingen har den stora kapacitetsökningen i marknaden skapat en historiskt hög yieldpress.

De senaste sex m��naderna har kapaciteten inom den skandinaviska marknaden ökat med över 5%, bland annat till följd av att fler aktörer har överfört kapacitet till den skandinaviska marknaden. För SAS del innebär det att yield och PASK* utvecklats svagare än förväntat under andra kvartalet. I mars sjönk SAS valutajusterade yield och PASK med 5,3% respektive 9,8%. I april förbättrades kabinfaktorn kraftigt men till en låg yield och därmed en svag PASK. Även övriga intäkter har haft en negativ utveckling.

Ett stort antal aktiviteter har initierats under kvartalet för att stärka intäkterna. Redan i april har detta gett konkret avtryck med fler passagerare och förbättrad kabinfaktor. Omstruktureringsprogrammet fortsätter att utvecklas planenligt och förväntas ge en positiv resultateffekt på 1,2 miljarder SEK under 2013/2014.

– Den hårdnande konkurrensen om kunderna innebär att SAS nu agerar än mer offensivt. Vi har vässat erbjudandet till Skandinaviens frekventa resenärer, intensifierat våra marknadsaktiviteter och ser nu en ökning av antalet kunder med en högre kabinfaktor som följd. Samtidigt gör osäkerheten kring kapacitetsutvecklingen på marknaden att intäkterna från de ökade volymerna är svårbedömda, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef på SAS.

SAS meddelade följande i samband med publiceringen i mars av rapporten för perioden november 2013 – januari 2014:

Helåret 2013/2014
”Marknadsvillkoren är fortsatt utmanande med överkapacitet på flera av SAS marknader, varför yielden och PASK (passagerarintäkter/reguljär ASK) förväntas fortsätta att minska under 2013/2014. Resultateffekterna från omstruktureringsprogrammet för 2013/2014 förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder SEK. Under förutsättning att marknadsförutsättningarna avseende kapacitetsutbudet, flygbränslet och valutan inte försämras ytterligare och att inget oförutsett inträffar i övrigt finns det förutsättningar för att uppnå ett positivt resultat före skatt, exklusive den positiva effekten från den ändrade pensionsredovisningen, även under 2013/2014.”

Som en följd av kapacitets- och yieldutvecklingen under perioden januari-april kommer SAS att redovisa ett resultat under marknadens förväntningar för andra kvartalet. Med bakgrund i denna utveckling nedjusterar SAS prognosen för räkenskapsåret 2013/2014 enligt följande:

”Marknadsvillkoren är fortsatt utmanande med överkapacitet på flera av SAS marknader, varför yielden och PASK (passagerarintäkter/reguljär ASK) förväntas fortsätta att minska under 2013/2014. Resultateffekterna från omstruktureringsprogrammet för 2013/2014 förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder SEK. Under förutsättning att marknadsförutsättningarna avseende kapacitetsutbudet, flygbränslet och valutan inte försämras ytterligare och att inget oförutsett inträffar i övrigt finns det förutsättningar för att uppnå ett positivt resultat före skatt, inklusive den positiva effekten från den ändrade pensionsredovisningen, även under 2013/2014.

Mer detaljerad information om SAS intäkts- och kostnadsinitiativ kommer att presenteras i kvartalsrapporten som publiceras den 18 juni 2014.

*Definitionen för PASK är passagerarintäkter dividerat med reguljära ASK.

För ytterligare information:

Press Office telefon: +46 8 797 2944

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here