Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelsen i SAS har beslutat om att fullfölja Erbjudandet genom emission av preferensaktier om 3,5 miljarder SEK

February 24, 2014 18:00

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet.SAS AB offentliggjorde den 7 februari 2014 ett erbjudande att teckna preferensaktier riktat till allmänheten i Danmark, Norge och Sverige samt institutionella investerare omfattande cirka 4 miljoner preferensaktier till en teckningskurs om 500 SEK per preferensaktie, med möjligheten att utöka erbjudandet till högst 7 miljoner preferensaktier (”Erbjudandet”). Erbjudandet, som var villkorat bland annat av att årsstämman 2014 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier, utökades den 18 februari 2014 till att omfatta 7 miljoner preferensaktier.

Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort från såväl investerare i SAS aktier och andra finansiella instrument utgivna av SAS, som från allmänheten i Danmark, Norge och Sverige samt institutionella investerare.

Med stöd av det emissionsbemyndigande styrelsen erhöll av årsstämman den 18 februari 2014 har styrelsen fattat beslut att ge ut 7 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 500 SEK per preferensaktie. Emissionen tillför SAS totalt 3,5 miljarder SEK före emissionskostnader. Investerare från allmänheten i Danmark, Norge och Sverige samt s.k. private banking-kunder tilldelades sammanlagt cirka 40% av preferensaktieemissionen och institutionella investerare tilldelades sammanlagt cirka 60%.

Likviddag är den 28 februari 2014 och första dag för handel med SAS preferensaktier (med kortnamn SAS PREF) på NASDAQ OMX Stockholm beräknas bli den 7 mars 2014. Betalda tecknade aktier (BTA) kommer inte att tas upp till handel. Avstämningsdagar för utbetalning av de närmast följande fyra utdelningarna är 5 maj 2014, 5 augusti 2014, 5 november 2014 samt 5 februari 2015.

Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i SAS uppgå till 336 000 000, varav 329 000 000 är stamaktier och 7 000 000 är preferensaktier.

Som en konsekvens av den framgångsrika emissionen har SAS valt att säga upp den nuvarande revolverande kreditfaciliteten, (”RCF:en”), som ingicks i samband med lanseringen av omställningsprogrammet 4XNG under hösten 2012. Resultatet kommer att belastas med 234 MSEK i samband med uppsägningen.

”SAS preferensaktieemission har erhållit ett mycket stort intresse och vi är hedrade av det förtroende kapitalmarknaden åter visar för SAS. Efterfrågan har mångfalt överträffat våra förväntningar, vilket lett till en stor överteckning. Emissionen skapar bättre förutsättningar för SAS att nå de finansiella målen tidigare än vad som annars skulle vara fallet, samtidigt som kapital erhålls för den pågående förnyelsen av flygplansflottan. Vi går nu vidare med en stärkt finansiell plattform som tryggar de långsiktiga behoven, utan den nuvarande RCF:en”, säger SAS VD Rickard Gustafson.

För ytterligare information:
Press Office telefon: +46 8 797 2944

SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2014 kl. 18.00 CET.

 
VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med preferensaktier eller andra värdepapper i SAS. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning till teckning av preferensaktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller preferensaktier utgivna av SAS (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt definitionen i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”). Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here