Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2015 i SAS AB (publ)

February 19, 2015 16:40

På årsstämman torsdagen den 19 februari 2015 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av Fritz H. Schur, Monica Caneman, Carsten Dilling, Lars-Johan Jarnheimer, Birger Magnus, Dag Mejdell, Sanna Suvanto-Harsaae och Jacob Wallenberg.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Årsstämman biföll förslaget att lämna utdelning till preferensaktieägarna fram till nästa årsstämma med 12,50 SEK per kvartal och preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. För befintliga stamaktier beslutade årsstämman att det inte skulle lämnas någon utdelning för verksamhetsåret 2013/2014.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Det beslutades vidare att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att valberedningens ledamöter ska utgöras av Niklas Johansson, Näringsdepartementet, för svenska staten, Rasmus Lønborg, Finansdepartementet, för danska staten, Knut Utvik, Närings- och fiskeridepartementet, för norska staten och Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Val av ordförande för valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av aktieägarrepresentant till följd av väsentligt minskat aktieinnehav samt andra bestämmelser kring valberedningens sammansättning och arbete ska ske i enlighet med av stämman fastställd skriftlig instruktion för valberedningen.

Även i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari kl. 17.40.

Latest news