Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ändring av antalet aktier och röster i SAS AB

January 29, 2016 15:00

Innehavare av konvertibler i SAS konvertibellån (KV 2 2014/2019) äger rätt att påkalla konvertering till nyemitterade stamaktier i SAS AB. Till följd av konvertering av konvertibler under SAS konvertibellån under januari månad har antalet aktier och röster i SAS AB ökat med 1 082 551 stamaktier motsvarande 1 082 551 röster. Det totala antalet aktier i SAS AB uppgår efter konverteringen till 337 082 551, varav 330 082 551 stamaktier och 7 000 000 preferensaktier, motsvarande totalt 330 782 551 röster.

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 16:00 CET.

Om SAS konvertibellån KV 2 2014/2019

I mars 2014 utfärdade SAS ett konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder SEK som förfaller till betalning under 2019. Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 3,625% som förfaller halvårsvis med en konverteringskurs till stamaktier om 24,0173 SEK. Konverteringslånet är noterat på Open Market-segmentet (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen.

SAS har rätt att lösa hela konvertibellånet för motsvarande 100% av dess nominella belopp, jämte upplupen ränta, vid valfri tidpunkt från mars 2017 om kursen för stamaktien vid NASDAQ OMX Stockholm under en viss tidsperiod över 130% av konverteringskursen.

Latest news