Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ändring av antalet aktier och röster i SAS AB

January 29, 2016 15:00

Innehavare av konvertibler i SAS konvertibellån (KV 2 2014/2019) äger rätt att påkalla konvertering till nyemitterade stamaktier i SAS AB. Till följd av konvertering av konvertibler under SAS konvertibellån under januari månad har antalet aktier och röster i SAS AB ökat med 1 082 551 stamaktier motsvarande 1 082 551 röster. Det totala antalet aktier i SAS AB uppgår efter konverteringen till 337 082 551, varav 330 082 551 stamaktier och 7 000 000 preferensaktier, motsvarande totalt 330 782 551 röster.

SAS Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 16:00 CET.

Om SAS konvertibellån KV 2 2014/2019

I mars 2014 utfärdade SAS ett konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder SEK som förfaller till betalning under 2019. Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 3,625% som förfaller halvårsvis med en konverteringskurs till stamaktier om 24,0173 SEK. Konverteringslånet är noterat på Open Market-segmentet (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen.

SAS har rätt att lösa hela konvertibellånet för motsvarande 100% av dess nominella belopp, jämte upplupen ränta, vid valfri tidpunkt från mars 2017 om kursen för stamaktien vid NASDAQ OMX Stockholm under en viss tidsperiod över 130% av konverteringskursen.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here