Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut vid extra bolagsstämma i SAS AB

November 3, 2017 11:30

Vid SAS AB:s extra bolagsstämma fredagen den 3 november 2017 beslutades det i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, längst intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 66 miljoner stamaktier motsvarande knappt 20% av antalet utgivna stamaktier.

En eventuell nyemission av stamaktier ska ske på marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen per ny stamaktie ska fastställas genom ett auktionsförfarande, ett s.k. accelererat book building-förfarande.

SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja bemyndigandet, men har nu möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here