Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 22 februari 2017

January 18, 2017 11:00

Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 februari 2017.

Årsstämman äger rum kl. 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget den 16 februari 2017. Aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear i Sverige måste också anmäla sig till Bolaget senast den 16 februari 2017. Aktieägare med stamaktier registrerade i Danmark och Norge som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till VP Investor Services A/S i Danmark och till Nordea Issuer Service i Norge senast 15 februari 2017 kl 15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud och biträden framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Inträdeskort till årsstämman

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut omkring den 15-16 februari 2017 till alla aktieägare som har anmält sig.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid offentliggörandet av denna kallelse utfärdade 330 082 551 stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 330 082 551 röster. Vidare finns i Bolaget utfärdade 7 000 000 preferensaktier motsvarande sammanlagt 700 000 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av två personer att justera protokollet.
  6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.
  9. Beslut om:

     a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

     b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

     c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.Beslut om:

     a. antalet styrelseledamöter,

     b. arvoden till styrelsen, och

     c. arvode till Bolagets revisor.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om valberedning.

14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Stämmans avslutande.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

Latest news