Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS och branschens alternativ till en flygskatt utan miljöeffekt

March 15, 2017 14:19

Ambitionen för ett hållbart resande delas av oss alla – men till skillnad från regeringen vill vi använda de mest effektiva vägarna dit i stället för en symbolskatt som bara blir ett slag i luften för miljön, som försenar utvecklingen samtidigt som konsekvenserna för tillgänglighet, företagande och möten blir allvarliga. 

För två veckor sedan lämnades remissvaren på regeringens utredning om flygskatt in till Finansdepartementet. Kritiken mot flygskatteförslaget var massivt där 8 av 10 remissinstanser var negativa till flygskattens utformning. Den största kritiken mot förslaget är att det saknar reell klimatnytta. SAS, Norwegian och BRA gick idag ut i en enad debattartikel där vi tydligt visar branschens alternativ för att fortsätta minska våra klimatutsläpp, till skillnad mot en ineffektiv symbolskatt.

SAS och det svenska inrikesflyget vill fortsätta ta ansvar och vi har därför satt en gemensam ambition om att halvera de fossila utsläppen till 2030, vilket är en målbild som ligger 20 år före de globala målen för flygindustrin. Detta ska nås genom att:

–          Inrikesflygtrafiken sker med mer klimat- och bränsleeffektiva flygplan.
–          Uppemot hälften av allt bränsle som används på flygningar inom Sverige ska vara biobränsle (i dag är det mindre än 1 procent).

En flygskatt beräknas i bästa fall minska Sveriges årliga koldioxidutsläpp med 0,2 procent. Samtidigt kommer den att försvåra de investeringar som krävs för att göra verklig skillnad. (Motsvarar mindre än effekterna av 1 timmes mindre bilåkande per år).

Ofta lyfts det fram att flyget är skattebefriat avseende bränslet. De olika transportslagen har olika förutsättningar och kostnadsposter att hantera. Till skillnad från andra transportslag betalar flyget för hela sin infrastruktur och ”säkerhet”. Denna kostnads hanteras oftast med skattemedel (till stor del) hos andra transportslag.

SAS investerar i utveckling av biobränsle och bränsleeffektiv teknologi för minskad klimatpåverkan och flygskatteförslaget riskerar att hämma våra och andra aktörers fortsatta klimatinvesteringar samtidigt som det får stora negativa transport-, regional- och näringspolitiska konsekvenser. SAS investerar bland annat miljarder i nya, mer klimateffektiva flygplan. Senaste flyget in i SAS flotta, Airbus A320neo, har en minskad klimatpåverkan med 15-18 % mot dess föregångare. I en hårt konkurrensutsatt bransch med små marginaler kommer ökade nationella kostnader genom flygskatten att kraftigt begränsa vår kapacitet att fortsätta investera i hållbarhet i den takt vi gör idag.

SAS stödjer principen om att betala för sina klimatpåverkande utsläpp. Vår uppfattning är att flyget redan omfattas av det Europeiska utsläppshandelssystemet (EU-ETS) som har satt ett pris på klimatpåverkan. Den flygskatt som föreslås adderas till ett redan existerande styrmedel och blir således en dubbelbeskattning. Den föreslagna flygskatten kommer dessutom att innebära att kostnaden per kilo koldioxid kommer att vara differentieras och innebära att sämre energieffektivitet premieras. Den föreslagna flygskatten bryter således mot de grundläggande principerna kring hur ett ekonomiskt styrmedel bör utformas för att leda till lägre klimat- eller miljöpåverkan.

Vårt budskap till regeringen är att skrota förslaget om en flygskatt som i praktiken riskerar att försena det hållbara flyget. Istället bör man stötta hållbar innovation och teknikutveckling, exempelvis genom att skapa ekonomiska incitament för investeringar i ny klimateffektiv teknik och i alternativa bränslen. På så sätt kan vi gemensamt minska flygets klimatpåverkan samtidigt som vi fortsätter att göra Sverige tillgängligt för alla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44

Latest news