Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör preliminärt resultat för 2016/2017 och utsikter för 2017/2018 inför dagens extra bolagsstämma

November 3, 2017 08:00

Inför dagens extra bolagsstämma i SAS AB och mot bakgrund av att SAS räkenskapsår slutade den 31 oktober 2017 har SAS valt att offentliggöra det preliminära resultatet för räkenskapsåret 2016/2017. I samband med detta meddelar SAS även utsikterna för 2017/2018.

Preliminärt resultat för 2016/2017

SAS rörelse har under fjärde kvartalet utvecklats som förväntat. Yielden har under kvartalet förbättrats medan kabinfaktorn är lägre än motsvarande period föregående år[1]. Implementeringen av effektiviseringsåtgärderna går enligt plan under kvartalet. Jämförelsestörande kostnader relaterade till IT, personal, fastigheter samt underhållskostnader för flygplan förväntas uppgå till cirka 0,5 miljarder SEK under fjärde kvartalet. Valutasäkringar och omräkningar av balansposter påverkar också resultatet negativt med drygt 0,2 miljarder SEK.

Sammantaget gör utvecklingen under fjärde kvartalet 2016/2017 att räkenskapsåret 2016/2017 förväntas bli enligt följande:

–       Intäkter ca 42,5 (39,5) miljarder SEK

–       Resultat före skatt: ca 1,7 (1,4) miljarder SEK

–       Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: ca 1,9 (0,9) miljarder SEK

–       Finansiell beredskap: ca 37% (41%)

Utsikter för 2017/2018

SAS förväntar att totala marknadskapaciteten inför hösten och vintern 2017/2018 kommer att öka i snabbare takt än under början av 2017. Samtidigt kommer SAS att konsolidera kapacitetsökningen som genomförts de senaste åren. SAS planerade kapacitetsökning (ASK) under 2017/2018 är därför enbart 1-3% jämfört med föregående år. Som en följd av infasningen av större flygplan förväntas kabinfaktorn i inledningen av räkenskapsåret bli lägre än föregående år.

För att möta den ökande marknadskapaciteten arbetar SAS på att stärka konkurrenskraften genom effektivisering och ökad flexibilitet i produktionsplattformen. Under 2017/2018 förväntas effektiviseringsåtgärderna ge cirka 0,7 miljarder SEK i resultateffekt.

Osäkerheten i omvärlden är samtidigt fortsatt stor tillsammans med hög volatilitet i valutakurserna och flygbränslepriserna. SAS har för de kommande sex månaderna säkrat en stor del av den förväntade flygbränslekonsumtionen och nettounderskottet i USD. Trots det skulle stigande flygbränslepriser, tillsammans med en uthållig förstärkning av USD, kunna påverka resultatutvecklingen negativt.

Efter ett säsongsmässigt svagt första halvår 2017/2018 finns det förutsättningar för en stark sommar 2018. Sammanfattningsvis ger detta följande utsikter för 2017/2018:

SAS förväntar leverera ett resultat före skatt och engångsposter i intervallet 1,5 – 2,0 miljarder SEK. Utsikterna bygger på att inget oförutsett i övrigt inträffar.

Utsikterna för 2017/2018 bygger på följande antaganden:

–       ASK: +1-3%

–       Fortsatt stabil makroutveckling

–       En flygskatt införs i Sverige

–       Flygbränsle: genomsnitt om 550 USD/MT

–       Genomsnittlig SEK/USD om 8,0 SEK

–       Investeringarna förväntas brutto uppgå till cirka 6 miljarder SEK (drygt 7 miljarder SEK under FY17)

SAS Investor Relations

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november kl. 08.00 CET.

Till följd av detta offentliggörande kommer inte SAS att tillämpa den sedvanliga ’silent period’ inför bokslutskommunikén den 12 december 2017.


[1] I oktober förväntas kapaciteten (ASK) öka med knappt 2% och trafiken (RPK) minska med nästan 3%. SAS förväntar en positiv valutajusterad yield och PASK utveckling jämfört med föregående år. Den kompletta trafikrapporten offentliggörs den 10 november 2017.

Latest news