Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB beslutar om kommande obligatorisk inlösen av högst 4,9 miljoner preferensaktier för en sammanlagd inlösenlikvid om högst cirka 2 580 MSEK

January 29, 2018 16:00

Styrelsen i SAS AB (publ) har fattat beslut om en partiell obligatorisk inlösen av högst 4 900 000 preferensaktier, motsvarande 7 av 10 utestående preferensaktier, för en sammanlagd inlösenlikvid om högst cirka 2 580 MSEK, med verkan från 9 februari 2018.

I enlighet med inlösenförbehållet i § 5, punkt E i bolagsordningen har styrelsen för SAS beslutat minska bolagets aktiekapital med högst 98 490 000 SEK (från 7 830 609 275,10 SEK), genom obligatorisk inlösen av högst 4 900 000 preferensaktier. Den sammanlagda inlösenlikviden kommer att uppgå till högst 2 579 997 000 SEK motsvarande 526,53 SEK per preferensaktie (525 SEK plus upplupen preferensutdelning om 1,53 SEK). Efter genomförd inlösen kommer cirka 2 100 000 preferensaktier att vara utestående.

För inlösen av preferensaktier gäller följande:

  • I enlighet med § 5, punkt E i bolagsordningen ska inlösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie uppgå till 526,53 SEK per preferensaktie, vilket motsvarar 105 procent av det belopp som betalades för varje preferensaktie vid emissionen av preferensaktier samt en upplupen del av preferensutdelning.

  • Avstämningsdag för inlösen är den 9 februari 2018.

  • Aktieägare som önskar avyttra preferensaktier bör observera att sista dag för handel på Nasdaq Stockholm för att inte omfattas av inlösen är den 7 februari 2018 och att handel som sker från och med den 8 februari 2018 likvidavräknas efter avstämningsdagen för inlösen. Om fler än 3 av 10 innehavda preferensaktier avyttras vid dessa datum kommer en sådan aktieägare på grund av den nu aktuella inlösen av preferensaktier inte att kunna leverera samtliga sålda aktier på likviddagen för sådan försäljning och försäljningen kommer därmed inte att likvidavräknas.

  • Fördelningen av vilka preferensaktier som ska lösas in sker pro rata utifrån antalet preferensaktier som innehas på avstämningsdagen. Eftersom endast hela aktier kan lösas in kommer antalet aktier som ska lösas in att avrundas nedåt för aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 10. Överskjutande preferensaktier till följd av sådan avrundning kommer inte att inlösas varför det slutliga totala antalet preferensaktier som löses in kommer att understiga 4 900 000.

  • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd.

  • Utbetalning av inlösenbeloppet om 526,53 SEK per preferensaktie beräknas ske den 16 februari 2018. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Tidsplan för inlösenförfarandet

7 februari 2018                 Sista dag för avyttring av SAS preferensaktie på Nasdaq Stockholm för att inte omfattas av inlösen

9 februari 2018                 Avstämningsdag

16 februari 2018               Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier kommer att ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd genom att ett belopp motsvarande minskningsbeloppet (högst 98 490 000) SEK förs från fritt eget kapital till bolagets reservfond, vilket medför att bolagets bundna kapital inte minskar.

Detta beslut påverkar inte den preferensutdelning med avstämningsdag 5 februari 2018 som utbetalas den 8 februari 2018. Efterföljande preferensutdelning kommer att tillkomma den som är innehavare av preferensaktier per avstämningsdagarna 4 maj, 3 augusti och 5 november 2018 respektive 5 februari 2019, i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning till årsstämman 2018.

Styrelsen kommer efter denna inlösen fortsätta att arbeta för att återlösa återstående preferensaktier genom egengenererade vinstmedel och därmed skapa förutsättningar att öka avkastningen för stamaktieägarna och återinföra utdelning till stamaktieägarna.

SAS Investor Relations

Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 16.00 CET.

Latest news