Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB beslutar om kommande obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 1,1 miljarder SEK

November 21, 2018 20:00

Styrelsen i SAS AB (publ) har fattat beslut om en obligatorisk inlösen av samtliga 2 101 552 preferensaktier för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 1,1 miljarder SEK.

I enlighet med inlösenförbehållet i § 5, punkt E i bolagsordningen har styrelsen för SAS beslutat minska bolagets aktiekapital med 42 241 195,20 SEK (från 7 732 150 470,30 SEK), genom obligatorisk inlösen av 2 101 552 preferensaktier. Den sammanlagda inlösenlikviden kommer att uppgå till 1 112 078 271,84 SEK, motsvarande 529,17 SEK per preferensaktie (525 SEK plus upplupen utdelning om 4,17 SEK per preferensaktie).

Denna obligatoriska inlösen av återstoden av preferensaktierna avslutar processen med inlösen av preferensaktier som vi inledde tidigare i år. Jag vill tacka preferensaktieägarna för deras stöd sedan 2014.” säger Torbjørn Wist, CFO.

För inlösen av preferensaktier gäller följande:

  • I enlighet med § 5, punkt E i bolagsordningen ska inlösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie uppgå till 529,17 SEK per preferensaktie, vilket motsvarar 105 procent av teckningskursen vid emissionen av preferensaktier samt en upplupen del av preferensutdelning.
  • Avstämningsdag för inlösen är den 30 november 2018. Aktieägare som önskar avyttra preferensaktier bör observera att sista dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 28 november 2018. Vänligen notera att inlösen av aktier kan ha andra skatteeffekter än avyttring av aktier för vissa aktieägare.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd.
  • Utbetalning av inlösenbeloppet om 529,17 SEK per preferensaktie beräknas ske den 5 december 2018. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieinnehavares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Tidsplan för inlösenförfarandet

28 november 2018      Sista dag för handel med SAS preferensaktie på Nasdaq Stockholm

30 november 2018      Avstämningsdag

5 december 2018        Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier kommer att ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd genom att ett belopp motsvarande minskningsbeloppet (42 241 195,20 SEK) förs från fritt eget kapital till bolagets reservfond, vilket medför att bolagets bundna kapital inte minskar.

SAS Investor Relations

Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 45 19

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl. 20.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here