Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2019 i SAS AB (publ)

March 13, 2019 19:00

På årsstämman den 13 mars 2019 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande, och att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Sanna Suvanto-Harsaae, Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger samt att genom nyval välja Kay Kratky.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Vidare beslutades att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Carl Rosén, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peder Lundquist, Danska Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Gerald Engström, som representerar sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS cirka 13 000 heltids- och deltidsanställda (med undantag för koncernledningen), omfattande totalt högst 4 782 282 SAS-aktier. I fråga om säkringsåtgärder biföll årsstämman inte styrelsens förslag som innefattade emission och återköp av omvandlingsbara C-aktier med påföljande överlåtelse av aktier till deltagarna i programmet. I stället biföll årsstämman styrelsens alternativa förslag till säkring avseende ingående av ett aktieswapavtal med en tredje part.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag, däribland att anta ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att godkänna ändringar av bolagsordningen samt konsortialavtalet och att utdelning ej lämnas till SAS aktieägare för räkenskapsåret 1 november 2017–31 oktober 2018.

För ytterligare information 

SAS Investor Relations

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here