Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (PUBL) emitterar hybridobligationer om SEK 1 500 miljoner

October 16, 2019 17:45

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

SAS AB (publ), (“SAS” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat en SEK denominerad efterställd hybridobligation med evig löptid, som kommer behandlas som eget kapital i SAS redovisning, till ett belopp om SEK 1 500 miljoner. Hybridobligationerna kommer ha en rörlig ränta om STIBOR tre månader plus 825 bps med första inlösendag den 23 oktober 2024.

SAS avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

SAS kommer använda nettolikviden från emissionen av hybridobligationerna för sina allmänna företagsändamål, inklusive refinansiering av finansiell skuld och finansiering av flygplansförvärv.

Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank agerade som Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för transaktionen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i SAS AB (publ) i någon jurisdiktion.

SAS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Michel Fischier
Vice President Investor Relations
Telefon: +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen, lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den Oktober 16, 2019 kl. 17:45 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av SAS AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i hybridobligationer. Ett investeringsbeslut får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Swedbank AB (publ) eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“Managers”). Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Latest news