Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 13 mars 2019

February 6, 2019 12:00

Aktieägarna i SAS AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till årsstämma den 13 mars 2019.

Årsstämman äger rum kl. 15.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget den 7 mars 2019. Aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear i Sverige måste också anmäla sig till Bolaget senast den 7 mars 2019. Aktieägare med stamaktier registrerade i Danmark och Norge som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till VP Investor Services A/S i Danmark och till Nordea Issuer Service i Norge senast 6 mars 2019 kl 15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud och biträden framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Inträdeskort till årsstämman

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut omkring den 6-7 mars 2019 till alla aktieägare som har anmält sig.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid offentliggörandet av denna kallelse utfärdade 382 582 551 stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 382 582 551 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.
 9. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om:
  1. antalet styrelseledamöter,
  2. arvoden till styrelsen, och
  3. arvode till Bolagets revisor.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.
 14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om styrelsens förslag om förlängning av konsortialavtalet avseende Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden.
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Beslut om:
  1. inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram och
  2. Säkringsåtgärder i anledning av programmet, bestående av:
   1. bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier;
   2. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier;
   3. överlåtelser av egna stamaktier till Deltagare; samt
   4. ingående av aktieswapavtal med tredje part för att i huvudsak säkra utbetalning av kontantbelopp i Kontantdelen, eller
  3. ingående av aktieswapavtal med tredje part om erforderlig majoritet för godkännande av förslaget i punkten B inte uppnås.
 18. Stämmans avslutande.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

För ytterligare information:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Magnus Hurst, Investor Relations, +46 70 997 45 19

Latest news