Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS bidrar till ökat välstånd i Sverige och Skandinavien

May 9, 2019 14:27

En ny rapport från Copenhagen Economics visar att SAS och flygbranschen är viktiga för välståndet i Sverige och Skandinavien. SAS skapar 20 000 jobb i Skandinavien och verksamheten i Skandinavien genererar årligen ett värde på över 34 miljarder kronor.

Copenhagen Economics har på uppdrag av SAS analyserat SAS bidrag till samhällsekonomin i både Sverige och Skandinavien som helhet. Rapporten beskriver på vilket sätt flygbranschen är viktig för välståndet i Skandinavien. Flyget skapar jobb och gör Skandinavien mer tillgängligt för omvärlden. När tillgängligheten ökar skapas bättre villkor för näringslivet, samtidigt som Sverige blir mer attraktivt för investeringar, handel och turism.

Den tillgänglighet flyget skapar har en markant effekt på produktiviteten och därmed på det samhällsekonomiska välståndet. Som andra privata företag bidrar SAS till att skapa jobb och öka tillväxten i Sverige genom sin verksamhet samt köp från inhemska leverantörer.

– Rapporten visar med all önskvärd tydlighet den betydelse flyget har i att bygga tillgänglighet till, från och inom hela Skandinavien. Flyget och SAS ger förutsättningar för tillväxt och välstånd, möjliggör fortsatt utveckling samt skapar innovationskraft i skandinaviska företag och samhällen. Detta sker parallellt med vårt långsiktiga och ambitiösa hållbarhetsarbete med att minska flygets klimatpåverkan, säger Rickard Gustafson, vd, SAS.

Några av resultaten från rapporten som finns tillgänglig på svenska, norska och danska:

SAS bidrar till den skandinaviska och svenska ekonomin
SAS verksamhet i Sverige, Norge och Danmark genererar årligen ett värde på upp till 34,2 mdkr via direkta, indirekta och inducerade effekter. SAS bidrar direkt med 5,9 mdkr till den svenska ekonomin. Utöver detta innebär SAS köp från svenska underleverantörer ett indirekt bidrag på 4,7 mdkr.

SAS skapar 20 000 arbetsplatser i Skandinavien, varav 7 800 i Sverige
SAS har mer än 9 900 heltidsanställda över hela Skandinavien. Utöver detta skapar SAS 7 300 arbetstillfällen hos sina underleverantörer då SAS köper varor och tjänster i samband med exempelvis catering, reparation, bränsle, och så vidare.
Slutligen skapar SAS genom sin verksamhet 2 800 arbetstillfällen i den övriga skandinaviska ekonomin, vilka uppstår då SAS och underleverantörernas anställda spenderar sin inkomst. Av de totalt 20 000 direkta anställningar samt indirekta och inducerade arbetstillfällen som SAS verksamhet skapar i Skandinavien är totalt 7 800 belägna i Sverige.

SAS står för över 30 % av Sveriges tillgänglighet med flyg

Den ökade tillgängligheten, både inrikes och till resten av världen, är SAS största bidrag till Sverige. SAS står för över 3o% av Sveriges samlade nationella och internationella tillgänglighet via sina direkta och indirekta förbindelser. Den ökade tillgängligheten skapar möjligheter till ökad interaktion mellan människor, vilket är centralt för bland annat internationell handel, utländska investeringar, kunskapsdelning och informationsutbyte med företag och personer utanför Skandinavien. Dessutom bidrar den även via turismintäkter från resenärer som besöker Skandinavien.
SAS är det bolag som erbjuder bäst tillgänglighet inom Sverige. Utan SAS riskerar delar av Sverige att bli mer isolerade då reella alternativ till flyget i dag saknas.

SAS skapar värde genom att locka turister och göra det mer attraktivt att vara ett företag i Skandinavien
SAS flyger årligen 6,7 miljoner passagerare till och inom Sverige. Det motsvarar 30 % av alla flygande affärs- och fritidsresenärer.
De passagerare som kommer till Sverige med SAS bidrar med en årlig konsumtion motsvarande 45 mnkr, eller 14 % av Sveriges årliga turismkonsumtion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44

Latest news