Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2020 i SAS AB (publ)

March 12, 2020 17:00
Regulatory information

På årsstämman den 12 mars 2020 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande, och att till styrelseledamöter omvälja Dag Mejdell, Monica Caneman, Liv Fiksdahl, Lars-Johan Jarnheimer, Kay Kratky, Sanna Suvanto-Harsaae och Oscar Stege Unger. På stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens reviderade förslag att styrelsearvodena ska vara oförändrade. På stämman meddelade Carsten Dilling även att samtliga styrelseledamöter på eget initiativ beslutat att med omedelbar verkan reducera sina av årsstämman fastställda styrelsearvoden med 20 procent under resten av året genom att avstå denna del av arvodet.

Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Vidare beslutades att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Näringsdepartementet, för svenska staten, Peder Lundquist, Danska Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Gerald Engström, som representerar sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS cirka 13 000 heltids- och deltidsanställda (med undantag för koncernledningen), omfattande totalt högst 7 142 857 SAS-aktier. I fråga om säkringsåtgärder biföll årsstämman inte styrelsens förslag som innefattade emission och återköp av omvandlingsbara C-aktier med påföljande överlåtelse av aktier till deltagarna i programmet. I stället biföll årsstämman styrelsens alternativa förslag till säkring avseende ingående av ett aktieswapavtal med en tredje part.

I övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag, däribland att anta ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och att utdelning ej lämnas till SAS aktieägare för räkenskapsåret 1 november 2018–31 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med över 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Downloads

Latest news