Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på extra bolagsstämma i SAS AB

September 22, 2020 11:20
Regulatory information

På den extra bolagsstämman i SAS AB (”Bolaget” eller ”SAS”) den 22 september 2020 beslutade bolagsstämman i enlighet med samtliga styrelsens förslag om (a) ändring av bolagsordningen, (b) minskning av aktiekapitalet, (c) ytterligare ändring av bolagsordningen, (d) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier och (e) fondemission.

Bolagsstämmans beslut innebär att samtliga väsentliga villkor för den rekapitaliseringsplan som offentliggjorts av Bolaget genom pressmeddelande den 14 augusti 2020 är uppfyllda. Genomförandet av SAS rekapitaliseringsplan fortskrider i enlighet med de villkor som offentliggjorts av SAS genom pressmeddelande den 14 augusti 2020.

Styrelsen förväntas fatta beslut om nyemissioner av stamaktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, samt om nyemissioner av hybridobligationer, omkring den 23 september 2020.

Ytterligare information kommer att offentliggöras efter styrelsens beslut omkring den 23 september och i det efterföljande prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 30 september 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS Pressjour, +46 8 797 2944
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Downloads

Latest news