Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS

November 30, 2020 16:00
Regulatory information

SAS AB (”SAS”) har, som tidigare offentliggjorts, framgångsrikt fullbordat rekapitaliseringsplanen och genomfört nyemissioner om sammanlagt 6 883 620 656 stamaktier. 6 877 479 859 av de aktier som emitterades i enlighet med rekapitaliseringsplanen registrerades vid Bolagsverket under oktober 2020. Under november 2020 har ytterligare 5 976 882 stamaktier som tecknats och betalats i företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier och röster i SAS har ökat med 5 976 882. Sammanlagt har därmed 6 883 456 741 stamaktier av de 6 883 620 656 stamaktier som tecknats i rekapitaliseringsplanen registrerats vid Bolagsverket. De återstående 163 915 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen förväntas inte registreras vid Bolagsverket eftersom SAS inte har erhållit betalning för dessa aktier.

Före registreringarna av aktier under november 2020 fanns sammanlagt 7 260 062 410 aktier i SAS, varav samtliga var stamaktier, motsvarande 7 260 062 410 röster.

Per den 30 november 2020 finns det sammanlagt 7 266 039 292 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier, motsvarande 7 266 039 292 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 30 november 2020 kl. 16:00CET.

Downloads

Latest news