Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS

November 30, 2020 16:00
Regulatory information

SAS AB (”SAS”) har, som tidigare offentliggjorts, framgångsrikt fullbordat rekapitaliseringsplanen och genomfört nyemissioner om sammanlagt 6 883 620 656 stamaktier. 6 877 479 859 av de aktier som emitterades i enlighet med rekapitaliseringsplanen registrerades vid Bolagsverket under oktober 2020. Under november 2020 har ytterligare 5 976 882 stamaktier som tecknats och betalats i företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier och röster i SAS har ökat med 5 976 882. Sammanlagt har därmed 6 883 456 741 stamaktier av de 6 883 620 656 stamaktier som tecknats i rekapitaliseringsplanen registrerats vid Bolagsverket. De återstående 163 915 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen förväntas inte registreras vid Bolagsverket eftersom SAS inte har erhållit betalning för dessa aktier.

Före registreringarna av aktier under november 2020 fanns sammanlagt 7 260 062 410 aktier i SAS, varav samtliga var stamaktier, motsvarande 7 260 062 410 röster.

Per den 30 november 2020 finns det sammanlagt 7 266 039 292 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier, motsvarande 7 266 039 292 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 30 november 2020 kl. 16:00CET.

Downloads

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here