Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS

October 30, 2020 12:36
Regulatory information

SAS AB (”SAS”) har, som tidigare offentliggjorts, framgångsrikt fullbordat rekapitaliseringsplanen och genomfört nyemissioner om sammanlagt 6 883 620 656 stamaktier. De 1 729 170 833 stamaktier som tecknats i den riktade nyemissionen till den svenska och den danska staten, de 1 163 793 087 stamaktier som tecknats i kvittningsemissionen till innehavare av SAS 1 500 MSEK efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid, de 547 413 777 stamaktier som tecknats i kvittningsemissionen till innehavare av SAS 2 250 MSEK seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022, samt 3 437 102 162 stamaktier av de 3 443 242 959 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen har under oktober 2020 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier och röster i SAS har ökat med 6 877 479 859. De nya stamaktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen samt Oslo Børs den 3 november 2020, och kan inte handlas innan dess. De återstående 6 140 797 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket i början av november 2020.

Före genomförandet av rekapitaliseringsplanen fanns sammanlagt 382 582 551 aktier i SAS, varav samtliga var stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster.

Per den 30 oktober 2020 finns det sammanlagt 7 260 062 410 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier, motsvarande 7 260 062 410 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673


Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier 2020-10-30 12:37 CET.

Downloads

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here