Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring av antalet aktier och röster i SAS

October 30, 2020 12:36
Regulatory information

SAS AB (”SAS”) har, som tidigare offentliggjorts, framgångsrikt fullbordat rekapitaliseringsplanen och genomfört nyemissioner om sammanlagt 6 883 620 656 stamaktier. De 1 729 170 833 stamaktier som tecknats i den riktade nyemissionen till den svenska och den danska staten, de 1 163 793 087 stamaktier som tecknats i kvittningsemissionen till innehavare av SAS 1 500 MSEK efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid, de 547 413 777 stamaktier som tecknats i kvittningsemissionen till innehavare av SAS 2 250 MSEK seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022, samt 3 437 102 162 stamaktier av de 3 443 242 959 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen har under oktober 2020 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier och röster i SAS har ökat med 6 877 479 859. De nya stamaktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen samt Oslo Børs den 3 november 2020, och kan inte handlas innan dess. De återstående 6 140 797 stamaktier som tecknats i företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket i början av november 2020.

Före genomförandet av rekapitaliseringsplanen fanns sammanlagt 382 582 551 aktier i SAS, varav samtliga var stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster.

Per den 30 oktober 2020 finns det sammanlagt 7 260 062 410 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier, motsvarande 7 260 062 410 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 2944

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673


Detta är information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier 2020-10-30 12:37 CET.

Downloads

Latest news