Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

HELÅRSRESULTATET KRAFTIGT PÅVERKAT AV PÅGÅENDE PANDEMI

December 3, 2020 08:00
Regulatory information

AUGUSTI 2020–OKTOBER 2020

 • Intäkter: 3 035 (13 435) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -3 271 (1 096) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -3 043 (1 226) MSEK
 • Periodens resultat: -2 579 (861) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -4,46 (2,19) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS slutförde en framgångsrik rekapitalisering, som tillför 12 miljarder SEK i likviditet och 14,25 miljarder SEK i eget kapital
 • SAS återbetalar en revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK i enlighet med villkoren

NOVEMBER 2019–OKTOBER 2020

 • Intäkter: 20 513 (46 112) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -10 151 (794) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -8 619 (786) MSEK
 • Periodens resultat: -9 275 (621) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -21,55 (1,54) SEK

VD-ORD

Sedan början av 2020 har coronaviruset förändrat förutsättningarna för hela flygbranschen genom de reserestriktioner som har införts över hela världen och den allmänna oron för att resa som många människor upplever. Naturligtvis påverkar detta även SAS och resultatet för kvartalet och räkenskapsåret har påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Efter att ha sett hur efterfrågan långsamt återhämtade sig under sommaren, ledde ett snabbt ökande antal fall av covid-19 i september och oktober tyvärr till nya restriktioner i hela Europa, med minskad efterfrågan som följd.

STARKT NEGATIV PÅVERKAN AV PANDEMIN

Den pågående covid-19-pandemin har lett till en minskning av intäkterna med över 77 % jämfört med samma kvartal föregående år. För att dämpa effekterna av intäktsbortfallet fortsatte arbetet med att minska kostnaderna och de totala rörelsekostnaderna reducerades med 53 % jämfört med motsvarande period föregående år till 5,8 miljarder SEK. Men den låga efterfrågan på resor gör det omöjligt att nå ett positivt resultat, vilket uppgick till -3 miljarder SEK under kvartalet, en minskning med 4,3 miljarder SEK jämfört med föregående år. En framgångsrik rekapitalisering ledde till en stark kassa som uppgick till 10,2 miljarder SEK i slutet av kvartalet. Kassaflöde från den löpande verksamheten slutade på -2,9 miljarder SEK. Detta var inom det intervall vi tidigare kommunicerat, när man tar en högre återbetalningstakt till kunder för inställda resor i beaktande.

Även helåret påverkades naturligtvis i hög grad av pandemin. Sedan mars var större delen av vår trafik pausad och en efterfrågan som inte var i närheten av föregående års nivåer. Detta ledde till en nedgång av intäkterna med 55 % till 20,5 miljarder SEK, vilket delvis dämpades av en minskning av kostnaderna med 37 % till följd av lägre rörliga kostnader och ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. Trots detta minskade resultatet för helåret med 9,4 miljarder SEK till -8,6 miljarder SEK.

FÖRNYADE RESTRIKTIONER SAKTADE NER ÅTERHÄMTNINGEN AV EFTERFRÅGAN

Under sommarsäsongen märktes en viss återhämtning av efterfrågan, men när antalet observerade fall av covid-19 återigen ökade i Europa och Nordamerika under september och oktober, gjorde de nya reserestriktionerna att den positiva trenden vände. I början av fjärde kvartalet fanns reserestriktioner på cirka 40 % av SAS marknader, en siffra som steg till över 65 % i slutet av kvartalet.

Som en anpassning till den senaste utvecklingen minskade SAS gradvis säteskapaciteten, för att hamna under 40 % av föregående års kapacitet i slutet av oktober. SAS fortsätter dock att upprätthålla infrastrukturen i Skandinavien, med ett betydligt bredare erbjudande till, från och inom Skandinavien än något annat flygbolag.

ÖKAD ÅTERBETALNINGSTAKT TILL VÅRA KUNDER

I slutet av kvartalet genomförde vi en rad åtgärder för att påskynda återbetalningstakten till våra kunder, bland annat genom möjligheter till självservice för resebyråer och resenärer, automatiserade lösningar och ytterligare personal för att hantera mer komplexa ärenden. Vi är glada att insatserna har lett till en stor förbättring av den otillfredsställande situationen. Under kvartalet återbetalades 1 miljard SEK för inställda flyg, vilket är en ökning med över 50 % jämfört med föregående kvartal och vi kommer fortsätta arbetet till dess att alla rättmätiga krav är tillgodosedda. Den 1 december uppgick kraven till cirka 0,9 miljarder SEK. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och be om ursäkt till alla de kunder som har upplevt alltför långa återbetalningstider, orsakade av en situation som saknar motstycke för hela flygindustrin.

SÄKERSTÄLLA EN KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET

Det är helt avgörande att ha möjlighet och flexibilitet att kunna öka eller minska kapaciteten efter den föränderliga efterfrågan, detta för att bibehålla likviditet och undvika onödiga kostnader. Det innebär att korttidspermitteringarna i Skandinavien är av stor betydelse, eftersom de ger möjlighet till kapacitetsstyrning och anpassning till varierande efterfrågan. Vi välkomnar att de befintliga ersättningsprogrammen har förlängts i alla de tre skandinaviska länderna, eftersom det gör det möjligt att behålla flexibilitet i kapacitets- och verksamhetsplanering.

Även om vi kontinuerligt ser över efterfrågan och anpassar vår kapacitet efter denna, införs reserestriktioner omedelbart, medan justeringar av kapaciteten kräver ledtid. På grund av detta rapporterar vi en kabinfaktor som är tio procentenheter lägre och driftskostnader som är något högre under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Vi har förhandlat fram nya och mer flexibla villkor med våra regionala produktionspartner under kvartalet, med en högre andel rörliga kostnader, för att skapa förutsättningar för en bättre anpassning av erbjuden kapacitet och tillgänglig efterfrågan.

Vi har också startat processen med att fasa ut 21 av våra äldre och mindre bränsleeffektiva flygplan tidigare än planerat, vilket inkluderar 15 Boeing 737NG, fem Airbus A340 och en Airbus A330. Den snabbare utfasningen kommer att stötta likviditeten genom försäljning av flygplan och motorer och även minska kostnaderna för underhåll och leasing. Tillsammans med avtalet med Airbus om uppskjutna leveranser av nya flygplan kommer det att göra vår flotta bättre anpassad till den nuvarande och förväntade efterfrågan. Den snabbare utfasningen kommer också att bidra till lägre utsläpp. Under de senaste tolv månaderna har våra totala koldioxidutsläpp minskat med 57,2 %. Huvuddelen beror på den minskade trafiken till följd av pandemin, men användningen av mer bränsleeffektiva flygplan kopplat till vår pågående förnyelse av flottan har också bidragit med 2,3 procentenheter. Detta är i linje med vårt ambitiösa mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % till 2025.

Dessutom har vi ytterligare minskat det negativa kassaflödet och de övergripande kostnaderna drivet av de initiativ som genomförts sedan andra kvartalet, inklusive omförhandlade avtal med våra största leverantörer och ett stopp för alla icke-nödvändiga kostnader för exempelvis marknadsföring, produkt- och IT-utveckling.

Vi har också fortsatt vårt arbete med att säkerställa långsiktiga effektiviseringar. De 5 000 uppsägningar som offentliggjordes under andra kvartalet har nu slutförts och den 1 november var en ny organisation på plats som återspeglar det minskade antalet tjänster.

Vi har också gjort framsteg i dialogen med våra fackförbund för att kunna säkerställa ytterligare långsiktiga produktivitetsförbättringar. Under fjärde kvartalet har ett antal ändringar av lokala avtal genomförts och två nya avtal som säkrade nödvändiga produktivitetsförbättringar nåddes, ett med våra besättningar inom SAS Ireland och ett med anställda på tekniska avdelningen i Köpenhamn.

FRAMGÅNGSRIK REKAPITALISERING SLUTFÖRD

I slutet av kvartalet slutfördes vår rekapitalisering, som tillförde 12 miljarder SEK i ny likviditet och 14,25 miljarder SEK i eget kapital. Enligt villkoren för den utnyttjade revolverande kreditfaciliteten om 3,3 miljarder SEK där danska och svenska staten stod som garanter, återbetalades den i sin helhet i slutet av kvartalet. Efter slutförd nyemission är vår ambition att ansöka om det lån där norska staten står som garant samt utforska ytterligare alternativ för att bibehålla en stark likviditet, bland annat genom flygplansfinansiering.

För att visa på värdet av Skandinaviens största lojalitetsprogram, EuroBonus, överfördes det till en separat enhet där vi kommer fortsätta att stärka relationen med våra kunder.

Den slutförda rekapitaliseringen, följd av ytterligare initiativ för att hantera likviditeten, gör att SAS är förberett för en svår vintersäsong och ett utmanande 2020/2021, som med största sannolikhet kommer att vara förlustbringande. Jag är tacksam för det stöd som våra största ägare, danska och svenska staten samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har uppvisat under hela rekapitaliseringsprocessen. Jag är också tacksam för det stöd och förtroende som enskilda investerare och institutionella investerare har visat genom att delta i nyemissionen trots de utmanande tider som flygbranschen för tillfället går igenom.

FRAMÅTBLICK

Fram till dess att efterfrågan återvänder och världen återhämtar sig från covid-19-pandemin kommer vi att fortsätta leverera på vår affärsplan och på så sätt komma tillbaka till en hållbar position både finansiellt och miljömässigt.

Även om vi känner oss uppmuntrade av de framsteg som har gjorts nyligen när det gäller att utveckla och distribuera vaccin mot covid-19, fortsätter marknadens efterfrågan på flygresor att vara osäker och gör det omöjligt att lämna någon vägledning om det finansiella resultatet för det kommande räkenskapsåret. Men vi förväntar oss ett svagt operativt kassaflöde i första kvartalet 2021 på grund av låg efterfrågan under vintersäsongen kombinerat med den ökade takten på återbetalningarna. Vår uppfattning är fortsatt att återhämtningen för flygbranschen kommer att fortgå till 2022 innan efterfrågan når mer normala nivåer, med en återgång till nivåerna före covid-19 ytterligare några år efter det.

Jag skulle vilja uttrycka min uppskattning av alla kollegor på SAS för deras kämpaglöd och engagemang under detta turbulenta år, och jag vet att vi alla ser fram emot att än en gång välkomna våra resenärer ombord!

Rickard Gustafson

vd och koncernchef

Stockholm den 3 december 2020

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                   
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 06 73

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 3 december 2020 kl. 08:00 CET.
 

Downloads

Latest news