Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

KRAFTIGT NEGATIVT RESULTAT TILL FÖLJD AV COVID-19

May 28, 2020 08:00
Regulatory information

FEBRUARI 2020–APRIL 2020

 • Intäkter: 5 264 (9 871) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -3 722 (-1 216) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster:-3 714 (-1 211) MSEK
 • Periodens resultat: -3 470 (-933) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -9,15 (-2,44) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • SAS ställer tillfälligt in större delen av trafiken till följd av effekterna av covid-19
 • SAS inleder processer för att minska den framtida arbetsstyrkan med upp till 5 000 heltidstjänster
 • Pågående och konstruktiva diskussioner med de största ägarna om en rekapitaliseringsplan för att säkra tillräckliga nivåer av finansiering och eget kapital för framtiden

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • SAS tecknar avtal om en revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK
 • Magnus Örnberg utsedd till ny CFO för SAS

NOVEMBER 2019–APRIL 2020

 • Intäkter: 14 971 (19 276) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -4 809 (-1 792) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -4 792 (-1 935) MSEK
 • Periodens resultat: -4 331 (-1 402) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -11,49 (-3,69) SEK

KRAFTIGT NEGATIVT RESULTAT TILL FÖLJD AV COVID-19

Covid-19-pandemin har orsakat en global kris för flygbranschen och även för SAS. Det som började med reserestriktioner till Fastlandskina ledde snabbt till globala reserestriktioner, karantän och starka rekommendationer mot icke-nödvändiga resor. Detta ledde till att grunden för vår affär försvann och nästan hela vår flygplansflotta har stått på marken från mitten av mars. I slutet av kvartalet flög SAS främst begränsade inrikesnätverk i Norge och Sverige, kompletterat med ett fåtal internationella flygningar för att hämta hem skandinaviska passagerare. För första gången i bolagets historia hade SAS inte några reguljära internationella flygningar till/från Skandinavien.

FINANSIELL SAMMANFATTNING

Vi inledde räkenskapsåret med en hög efterfrågan på våra tjänster och med en stabil operativ kvalitet i termer av regularitet och punktlighet. Vi redovisade starka passagerarsiffror, ökad omsättning och högre marknadsandelar. Men allteftersom kvartalet fortskred, blev den fulla effekten av covid-19-pandemin tydlig. I april minskade vår kapacitet med 94 % och antalet passagerare föll med 96 % jämfört med föregående år. Som en direkt följd minskade kvartalsintäkterna med närmare 50 % till 5 264 MSEK.

Den minskade efterfrågan ledde till att SAS omedelbart satte igång en lång rad åtgärder för att kraftigt minska kostnaderna. Totalt uppgick reduktionerna av fasta och rörliga kostnader till 2,4 miljarder SEK jämfört med samma kvartal föregående år. I nuläget är ungefär 90 % av vår arbetsstyrka temporärt korttidspermitterad och vi har varslat om uppsägning av 5 000 heltidstjänster, för att anpassa oss till förväntade marknadsvillkor. Dessutom har vi genomfört en kraftig minskning av vårt nätverk, minskat våra kostnader för försäljning och marknadsföring, omförhandlat leverantörsavtal samt skjutit upp IT-projekt. Vi sänkte också investeringstakten genom att senarelägga leveranser av flygplan och vi har nått överenskommelser om betalningsuppehåll med flertalet av våra leasegivare.

SAS har, som många andra flygbolag, höga fasta kostnader och därför har tyvärr inte kostnadssänkningarna helt kunnat uppväga den kraftiga intäktsnedgången, vilket ledde till att kvartalet slutade med en förlust före skatt på 3,7 miljarder SEK. Ett annat fokusområde har varit att i möjligaste mån bibehålla likvida medel och vår kassaposition slutade på 4,2 miljarder SEK, en nedgång med 2,4 miljarder SEK under kvartalet.

Kort efter kvartalets slut kunde vi teckna avtal om en treårig revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK som till 90 % garanteras av den danska och svenska staten. Faciliteten stärker vår finansiella situation under en svår period, med ett förväntat negativt operationellt kassaflöde i storleksordningen 500–700 MSEK per månad till och med slutet av räkenskapsåret 2019/2020.

SAMHÄLLSNYTTA OCH SÄKERT RESANDE

Trots de stängda gränserna fortsätter SAS att spela en viktig roll i att stötta samhället som helhet. SAS genomförde tidigt specialflygningar för att få hem skandinaviska medborgare från länder som Peru, Brasilien och Pakistan. Vi har säkerställt luftbroar för viktiga medicinska leveranser i samarbete med de tre skandinaviska regeringarna samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Dessutom har våra medarbetare engagerat sig i att avlasta den hårt ansträngda sjukvårdssektorn och hjälpt till ett genomföra allmänna covid-19-tester och ställt upp som vikarier i grundskolan.

Våra resenärers och medarbetares säkerhet och välbefinnande har alltid högsta prioritet för oss. Därför har SAS sett över hela kundresan och gjort förändringar för att säkerställa en så trygg reseupplevelse som möjligt. Till att börja med ber vi alla resenärer att följa de allmänna rekommendationerna som har utfärdats av myndigheterna i respektive land.

Våra rutiner för ombordstigning har anpassats för att underlätta social distansering och vi har tillfälligt stängt alla SAS lounger. Ombord är våra flygplan utrustade med effektiva HEPA-filter, som kraftigt minskar risken för luftburen smitta, vårt servicekoncept har gjorts om för att minska fysiska kontakter och alla flygplan städas och desinfekteras oftare. Dessutom placeras passagerarna med så mycket social distansering som möjligt, icke-nödvändiga lösa föremål ombord har tagits bort och tillåtet handbagage har begränsats. Passagerare måste ta med sig och använda ansiktsmask under resan.

ANPASSNING TILL EN NY VERKLIGHET

Världens länder kommer gradvis att öppnas igen, men takten och villkoren kommer inte att vara samma överallt. Pandemin har dessutom lett till ekonomisk nedgång, beteendemässiga förändringar till fördel för fler digitala möten och orsakat en generell oro för hälsan bland många kunder. Därför förväntar vi oss en längre återhämtningsperiod än under tidigare nedgångar. Vi tror att återhämtningen kommer att börja med efterfrågan på ïnrikesresor, följt av europeiska och interkontinentala destinationer. Men det kommer sannolikt att dröja till 2022 innan vi ser efterfrågenivåer i linje med vad vi upplevde före covid-19-utbrottet.

Under den pågående krisen, måste SAS än en gång visa på sin förmåga att anpassa sig till en ny och väldigt utmanande verklighet. Som svar på en marknad som kännetecknas av lägre antal passagerare och sämre intäktsgenerering, kommer SAS följa en reviderad affärsplan, som innebär 4 miljarder SEK i ytterligare förbättringar till 2022.

Besparingar kommer göras genom en lång rad av åtgärder. En minskning av arbetsstyrkan med upp till 5 000 tjänster i kombination med att samtliga funktioner inom administrationen kommer att prövas. Produktivitetsförbättringar på 15-25 % kommer krävas i alla kollektivavtal för att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor och säsongsvariationer. Att vi fortsätter de strikta rutiner för kostnadskontroll som införts under krisen, som omförhandlade avtal med leverantörer, minskade utgifter på marknadsföring, produkt- och IT-utveckling, samt andra projekt.  Vidare planerar vi att anpassa storleken på flottan, genom att skjuta upp och anpassa framtida leveranser av flygplan från Airbus och leasegivare, till dess att efterfrågan återvänder.

Vårt engagemang för en mer hållbar framtid står fast och vår plan innehåller ytterligare initiativ för att fortsätta och öka våra insatser. För att uppnå det kommer vi fortsätta att uppgradera vår flotta, anpassa användning av flygplan efter efterfrågan och öka användningen av hållbara flygbränslen för att kraftigt minska våra utsläpp.

Mot bakgrund av påverkan från covid-19 och den tid det kommer att ta att återgå till en mer normaliserad situation kommer SAS att behöva säkra ytterligare finansiering för att kunna fortsätta som den viktigaste leverantören av flygbolagsinfrastruktur i Skandinavien. Det kommer att kräva stöd från de skandinaviska staterna. Som ett första steg har den danska och svenska staten till 90 % garanterat en revolverande kreditfacilitet om 3,3 miljarder SEK. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten.

SAS deltar för närvarande i aktiva, intensiva och konstruktiva diskussioner med bolagets största aktieägare samt utvalda intressenter om en rekapitaliseringsplan för att säkra SAS framtid. I denna ingår att leverera på verksamhetens viktigaste prioriteringar, som innefattar en ökad produktivitet och en fortsatt grön omställning.

Alla potentiella lösningar kommer att kräva att både stater och marknadsaktörer deltar, samt åtgärder för att fördela bördan på interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget. I nuläget överväger vi olika alternativ och målet är att presentera en plan för marknaden under juni 2020.

När planen är på plats, är jag övertygad om att vi kan övervinna utmaningarna och återigen bygga upp vår verksamhet utifrån SAS styrkor, med engagerade medarbetare, ett starkt varumärke och ett uppskattat kunderbjudande.

Vi upplever för närvarande en situation som saknar motstycke och som skapar stora utmaningar för SAS. Jag vill uttrycka min uppriktiga uppskattning av alla medarbetare på SAS för deras hängivna arbete och stöd under krisen. Vi är fast beslutna om att så snart som möjligt starta upp verksamheten igen. På alla SAS medarbetares vägnar, ser jag verkligen fram emot att återigen få hälsa er välkomna ombord på en SAS-flygning inom en snar framtid.

Rickard Gustafson,

VD och koncernchef

Stockholm den 28 maj 2020

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 28 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Downloads

Latest news