Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut avseende Skatteverkets begäran om att lämna ut medlemsuppgifter

March 24, 2021 15:05

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att Skatteverket har rätt till uppgifter om poängaktivitet på Eurobonuskonton hos ett antal medlemmar under 2017. SAS beklagar beslutet och har under tre år överklagat Skatteverkets beslut i olika rättsinstanser. 

Skatteverket beslutade i april 2018 vitesförelägga SAS att inkomma med uppgifter kring ett antal svenska medlemmars poängaktivitet i SAS Eurobonus-program under 2017.

SAS har motsatt sig Skatteverkets begäran av främst två skäl: 
•    För det första anser SAS att det kränker medlemmarnas integritet att delge uppgifterna och delar av deras konsumtionsmönster. 
•    För det andra anser SAS att Skatteverkets begäran är oproportionerlig. Det stora antalet medlemmar, fler än 9 000 individer, tillsammans med med mängden uppgifter som efterfrågas, står inte i proportion till eventuella intäkter som hypotetiskt justerade skatteuppgifter skulle kunna innebära.    

SAS har överklagat Skatteverkets begäran, men både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte lämna prövningstillstånd i frågan. 

Detta innebär att domen har vunnit laga kraft och att SAS nu har överlämnat uppgifterna i enlighet med Skatteverkets ursprungliga begäran från 2018, vilket SAS har informerat berörda medlemmar om.

Latest news