Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2021 i SAS AB (publ)

March 17, 2021 15:00
Regulatory information

Årsstämman den 17 mars 2021 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande, och att till styrelseledamöter omvälja Monica Caneman, Lars-Johan Jarnheimer, Kay Kratky och Oscar Stege Unger samt att som nya ledamöter välja Nina Bjornstad, Michael Friisdahl och Henriette Hallberg Thygesen. På stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena ska vara oförändrade i förhållande till föregående år (med undantag för en mindre revidering av arbetstagarledamöters mötesarvode).

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 1 november 2019–31 oktober 2020 ska utgå till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 november 2019–31 oktober 2020.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor.

Årsstämman beslutade att anta instruktion till valberedningen och att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Näringsdepartementet, för svenska staten, Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om teckningsoptioner med rätt att teckna förlagsaktier i SAS AB. Med stöd av bemyndigandet får ges ut högst 300 000 teckningsoptioner som sammanlagt berättigar till teckning av högst 3 633 019 647 förlagsaktier.

För ytterligare information:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Downloads

Latest news