Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

FORTSATT NEGATIV PÅVERKAN FRÅN PÅGÅENDE PANDEMI

February 25, 2021 08:00
Regulatory information

NOVEMBER 2020–JANUARI 2021

  • Intäkter: 2 282 (9 707) MSEK
  • Resultat före skatt (EBT): -1 936 (-1 087) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 948 (-1 078) MSEK
  • Periodens resultat: -2 050 (-861) MSEK
  • Resultat per aktie: -0,28 (-2,33) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Rickard Gustafson beslutar sig för att lämna SAS efter tio år. Han lämnar företaget senast den första juli 2021.
  • SAS och Apollo förlänger chartersamarbete genom ett avtal som sträcker sig över tre år med ett kontrakts­värde uppgående till 3,4 miljarder SEK.
  • SAS tecknar och utnyttjar en ny kreditfacilitet på 1,5 miljarder NOK med en löptid på tre år, garanterad till 100 % av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).
     

VD-ORD

Pandemin fortsätter att kraftigt påverka hela flygbranschen negativt. Ökad smittspridning har lett till striktare reserestriktioner, vilket minskat efterfrågan under kvartalet och bromsat återhämtningen för resebranschen som helhet. Utvecklingen av vaccin och vaccinationsprogram ger dock förhoppningar om lättade restriktioner och ett ökat resande framåt sommaren 2021.

KVARTALETS RESULTAT NEGATIVT PÅVERKAT AV PANDEMIN

Kvartalet har präglats av en ökad smittspridning och en tilltagande oro för nya mutationer av coronaviruset, vilket resulterat i allt hårdare reserestriktioner över hela världen. Generellt sett råder just nu mer strikta reserestriktioner än under våren 2020.

Rådande omständigheter gör att SAS löpande tvingas anpassa kapacitet och avgångar till en svag och volatil efterfrågan. För kvartalet minskade kapaciteten med 75 % mot föregående år och 29 % jämfört med föregående kvartal. Antalet passagerare under kvartalet var 5,3 miljoner färre än första kvartalet 2020 och 900 000 färre än föregående kvartal.

Den negativa trafikutvecklingen har lett till att intäkterna stannade på endast 2,3 miljarder SEK, en minskning med 7,4 miljarder SEK jämfört med föregående år. Samtidigt har SAS lyckats motverka stora delar av intäktstappet genom minskade kostnader, vilka är nästan 60 % lägre än motsvarande kvartal föregående år. Kostnadsbesparingarna kompenserar dock inte helt intäktsbortfallet och resultatet för kvartalet uppgår till -1,9 miljarder SEK, vilket är 0,8 miljarder lägre än föregående år.

SAS förmåga att hantera likviditet är avgörande för bolagets möjligheter att navigera säkert igenom pågående pandemi, och vid kvartalets utgång uppgick likviditeten till 4,7 miljarder SEK. Som planerat har SAS kraftsamlat för att säkerställa återbetalning till kunder för inställda resor, vilket uppgår till 2,1 miljarder SEK under kvartalet. Vi har dessutom haft engångsutbetalningar uppgående till cirka 0,7 miljarder SEK avseende framskjutna betalningar från 2020 samt genomförd omstrukturering. För att stärka likviditeten ytterligare i vår säsongsmässigt svagaste period, har SAS utnyttjat en kreditfacilitet uppgående till 1,5 miljarder NOK, till 100 % garanterad av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

ANPASSAT KUNDERBJUDANDE UTIFRÅN RÅDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi noterar ett uppdämt behov av resande framöver och i takt med att vaccineringen tar fart världen över bör också rådande reserestriktioner kunna lättas och därmed göra det möjligt att resa igen. I avvaktan på detta förbereder SAS för att återöppna 180 direktlinjer till sommaren, företrädesvis inom Skandinavien och Europa, om rådande reserestriktioner då återigen tillåter människor att resa.

För att minska osäkerheten kring att boka resor har SAS infört än mer flexibla biljettregler och ombokningsalternativ. Som alltid är våra Plus-biljetter naturligtvis helt omboknings och avbokningsbara. Därutöver kan övriga internationella biljetter nu också ombokas utan avgift fram till tre dagar före avgång. Vill man istället avboka kan man välja en SAS Travel Voucher, som gäller som betalning på alla SAS-destinationer. För inrikesresor i Sverige, Norge och Danmark finns nu även en SAS Go Flex-biljett, som möjliggör ombokning utan avgift fram till en timme innan avgång. För kunder som väljer att betala sina biljetter med EuroBonus-poäng, gäller som vanligt fri avbokning fram till 24 timmar före avgång. Att SAS nu också är i fas med återbetalning till kunder för inställda resor gör att SAS återigen lever upp till kravet om återbetalning av inställda flyg inom en sjudagarsperiod, vilket ger en extra trygghet till våra kunder. Efter att vi genomfört dessa initiativ har vi också haft ett antal kampanjer med positiv respons och ett ökat antal bokningar främst till sommar och höst, men givetvis från låga nivåer jämfört med vad som är normalt för denna tid på året. 

Flygfrakt har fyllt en viktig funktion under pandemin och har också utvecklats till ett allt viktigare komplement till uteblivna passagerarintäkter, inte minst vad gäller SAS interkontinentala flygningar. Många företagskunder har också stort behov av att säkra viktiga logistikflöden i sina verksamheter där SAS aktivt medverkar. Exempelvis har SAS Cargo under kvartalet etablerat luftbroar, inom Europa och till Sydamerika, av komponenter för två stora industribolags räkning.

I januari tecknade SAS och Apollo ett avtal om att förlänga sitt etablerade samarbete med tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Avtalet gäller chartertrafik från Danmark, Norge och Sverige till destinationer inom Europa, motsvarande ett värde av cirka 3,4 miljarder SEK under de första tre åren.

FORTSATT ARBETE MED OMSTÄLLNING AV VERKSAMHETEN

SAS har genomfört ett antal åtgärder under kvartalet, för att dimensionera verksamheten till rådande efterfrågan, samt för att positionera bolaget inför de marknadsförutsättningar som förväntas efter pandemin.

En kontinuerlig justering och anpassning av trafikprogrammet har minskat SAS rörliga kostnader med över 70 procent. Den stora övertalighetsprocessen motsvarande ca 5 000 positioner har slutförts, samtidigt som SAS fortsätter att nyttja korttidspermitteringar i hela Skandinavien. Dessa beklagliga, men nödvändiga, åtgärder har haft stor effekt och minskat personalkostnaderna med nästan 45 procent jämfört med samma period föregående år.

För att ytterligare stärka SAS förmåga till säsongsanpassning, ökad produktivitet och långsiktig konkurrenskraft, fortsätter dialogen med samtliga fackförbund inom SAS-koncernen. Under kvartalet har nya avtal tecknats för delar av vår norska personal och överenskommelser om frysta lönenivåer har också ingåtts med flera yrkesgrupper.

Vidare har SAS omförhandlat ett stort antal leverantörsavtal vilket resulterat i framskjutna betalningar under 2021 på närmare 700 miljoner SEK, vilket ytterligare stärker SAS finansiella beredskap.

Som tidigare nämnts har SAS skjutit fram leveranser av nya flygplan från Airbus och ökat takten i utfasningen av äldre och mindre bränsleeffektiva flygplan, vilket stärker vår likviditet på kort och medellång sikt. Under de senaste tre månaderna har vi fasat ut eller sålt fem stycken Boeing 737 och parallellt tagit leverans av tre nya Airbus A320neo. 

Den ökade takten på övergången till nya, bränsleeffektiva flygplan gör också att vi minskar våra utsläpp och gör framsteg mot våra hållbarhetsmål. Under de senaste tolv månaderna har de totala koldioxidutsläppen minskat med 74 %. Merparten är kopplad till den reducerade trafiken, men användningen av nya, mer bränsleeffektiva flygplan har också bidragit med 2,1 procentenheter. Vi har nyligen även utökat vårt framtida leveransåtagande med Gevo för att säkra minst 20 % av vårt planerade behov av hållbart flygbränsle till år 2025.

FRAMÅTBLICK

Den mest avgörande faktorn för att myndigheter ska våga lätta på gällande reserestriktioner och därmed möjliggöra för flygindustrins återhämtning, är en hög vaccinationsgrad. Därför följer SAS vaccinationsutvecklingen noga runtom i världen, för att stå redo att snabbt växla upp kapaciteten när förutsättningarna tillåter. I närtid kommer dock efterfrågan med stor sannolikhet att vara ytterst begränsad, men vi förväntar oss fortsatt att efterfrågan når mer normala nivåer under 2022.

Passagerarmixen kommer framöver att präglas av en ökad andel fritidsresenärer än tidigare, vilket ställer än större krav på flexibilitet och säsongsanpassning av verksamheten. SAS är genom sitt kunderbjudande, sin förnyelse av flottan, sitt hållbarhetsarbete och sin operativa modell väl positionerat för den marknad som formas efter pandemin. Tack vare den operativa modellen och de tillhörande produktionsenheterna som SAS utvecklat de senaste åren, står SAS starkt också i konkurrensen framöver. Modellen gör det möjligt för SAS att erbjuda ett komplett nätverk och en tidtabell anpassad efter skandinaviska behov, till såväl affärs-, fritids- som regionala destinationer, genom tillgång till flexibla och ändamålsenliga produktionsresurser.

Jag vill återigen uttrycka min uppskattning till alla kollegor på SAS för deras engagemang och insatser under denna svåra tid. Jag vill också tacka våra kunder för det förtroende vi åtnjuter som Skandinaviens ledande flygbolag. Vi ser alla fram emot att snart återigen få nöjet att önska våra resenärer välkomna ombord!

Rickard Gustafson

Vd och koncernchef

Stockholm, 25 februari, 2021

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 25 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Downloads

Latest news