Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (PUBL) UTFÄRDAR KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 17 MARS 2021

February 9, 2021 12:00
Regulatory information

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 mars 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 17 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

 

Rätt att delta vid stämman och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 9 mars 2021, dels senast den 16 mars 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar i kallelsen. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos VP Securities A/S i Danmark eller hos hos VPS i Norge måste begära att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Begäran om sådan registrering ska göras i god tid och senast den 10 mars 2021 kl. 15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.
 

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid denna kallelses publicering 7 266 039 292 stamaktier, 0 förlagsaktier och 0 aktier av serie C utgivna, motsvarande sammanlagt 7 266 039 292 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.
 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.

  2. Val av två personer att justera protokollet.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
  7. Beslut om:

      a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

      b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och     

      c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.                          

                           i. Carsten Dilling

                           ii. Dag Mejdell

                           iii Monica Caneman

                           iv. Liv Fiksdahl

                           v. Lars-Johan Jarnheimer

                           vi. Kay Kratky

                           vii. Sanna Suvanto-Harsaae

                           viii. Oscar Stege Unger

                           ix. Jens Lippestad

                       x. Tommy Nilsson

                           xi. Christa Cerè

                           xii. Rickard Gustafsson

                           xiii. Pål Gisle Andersen

                           xiv. Kim John Christiansen

                           xv. William Nielsen

                           xvi. Joacim Olsson

                           xvii. Endre Røros

                           xviii. Lisa Kemze

                           xix. Jan Levi Skogvang                      

                           xx. Cecilia Van Der Meulen

8. Beslut om:

a. antalet styrelseledamöter,     

b. arvoden till styrelsen, och     

c. arvode till Bolagets revisor.

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Styrelseledamöter     

a. Carsten Dilling     

b. Dag Mejdell     

c. Monica Caneman     

d. Lars-Johan Jarnheimer     

e. Kay Kratky     

f. Oscar Stege Unger      

g. Nina Bjornstad     

h. Henriette Hallberg Thygesen     

Styrelseordförande     

i. Carsten Dilling

10. Val av revisor.

11. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner med rätt att teckna förlagsaktier.

För ytterligare information:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Downloads

Latest news