Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS kommentar till medieuppgifter

October 26, 2021 17:54

SAS fullföljer som tidigare kommunicerat vår nödvändiga förändringsresa med planerade åtgärder för att säkra ett långsiktigt lönsamt SAS med ett erbjudande som är anpassat till våra kunder.

Vi vill förtydliga att de uttalanden som SAS ledning gjort och som uppmärksammats i media de senaste dagarna är i linje med SAS löpande rapportering och i enlighet med börsreglerna.

Den förändring och utveckling av affärsmodellen SAS har gjort de senaste åren har under de senaste veckorna uppmärksammats i media. Strategin syftar till att säkra ett lönsamt och konkurrenskraftigt SAS på lång sikt. Vi har under hela processen fört en nära dialog med våra fackliga organisationer samt med våra medarbetare.

Den flexibilitet våra konkurrenter har, saknar vi, en nyckelfaktor för att anpassa verksamheten till det mer säsongsbetonade resande som vi sett komma. Vår driftsmodell består av fyra plattformar med flygplan och bemanning anpassade efter antal faktorer som resenärer, avstånd, reseanledning och därmed tidtabell. Vi måste kunna erbjuda en produkt för alla våra kunder, fritidsresenärer, affärsresenärer, samhällsflyg och för långväga flygresor. SAS verksamhet kräver en modell anpassad efter den marknad vi idag verkar på och där graden av flexibilitet är helt avgörande för att säkra en lönsam produktion.

SAS har i 75 år varit en stöttepelare för skandinavisk tillgänglighet och flyginfrastruktur. Vårt mål är att säkra ett fortsatt långsiktigt eftertraktat kunderbjudande, en attraktiv produkt med biljettpriser och ett servicekoncept som våra kunder är redo att betala för, så att SAS kan spela en nyckelroll på den skandinaviska flygmarknaden även i framtiden.  Det är vårt ansvar gentemot våra ägare, våra medarbetare och sist men inte minst, våra kunder.

SAS kommer att fortsätta leverera flygresor av hög kvalitet, arbetstillfällen med skandinaviska villkor och det viktigaste av allt, SAS kompromissar aldrig med säkerhet, hållbarhet och engagemang för våra kunder.

 

SAS comments on media reports

As earlier communicated, SAS will pursue our essential process of change involving planned measures to ensure that SAS will be profitable in the long term with services adapted to our customers.

We wish to make it clear that the statements made by SAS management that were highlighted in the media over the past few days are in line with SAS’ ongoing reporting and stock exchange regulations.

The change and development of the business model that SAS has carried out over the past few years has recently been attracting media attention. The strategy aims to ensure a profitable and competitive SAS in the long term. Throughout the entire process, we have maintained a close dialogue with our trade unions and employees.

We lack the flexibility of our competitors, a key factor in adapting the business to the more seasonal travel that we see on the horizon. Our business model consists of four platforms with aircraft and crew adapted to a number of factors such as passengers, distance, reason for travel and, therefore, timetables. We need to be able to offer a product which suits all our customers, leisure travellers, business travellers, for civil aviation and long-haul flights. SAS needs a business model that is adapted to the market in which we currently operate, where flexibility is absolutely crucial to ensuring profitable production.

For 75 years, SAS has been a mainstay of Scandinavian accessibility and aviation infrastructure. Our goal is to continue to provide an appealing offering to our customers in the long term, an attractive product with ticket prices and a service concept for which our customers are prepared to pay, so that SAS can continue play a key role in the Scandinavian aviation market in the future. It is our responsibility towards our owners, our employees and, last but certainly not least, our customers.

SAS will continue to supply high-quality air travel, jobs with Scandinavian employment conditions and, most importantly of all, SAS will never compromise on safety, sustainability or commitment to our customers.

Latest news