Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q4 2022: TRANSFORMATIONSPLANEN FORTSÄTTER OCH VIKTIGA MÅL NÅS

November 30, 2022 08:00
Regulatory information

Under fjärde kvartalet hade vi det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade. Vår kapacitet ökade med 15% jämfört med tredje kvartalet och ökade med 52% jämfört med föregående år. Vi är samtidigt stolta över att se vårt "kundhöjd[1]hetsindex" öka, vilket inte bara betyder att våra uppskattade kunder fortsätter att välja oss, men det tyder också på att de tycker om och uppskattar vårt erbjudande.

Det var överlag en god underliggande efterfrågan på resor under sommaren och trenden fortsatte under fjärde kvartalet, med en förväntad svag nedgång i oktober. Vi går nu in i de lugnare vintermånaderna men förbereder oss för en ny aktiv sommarsäsong 2023 och håller på att återanställa såväl som anställa medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

SAS fortsätter göra framsteg i transformationsplanen SAS FORWARD och vi har nått viktiga milstolpar i chapter 11-processen under det fjärde kvartalet. I augusti säkrade SAS 700 miljoner USD i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. Detta betydande finansieringsåtagande ger oss en stark finansiell ställning för att fortsätta vår verksamhet under chapter 11-processen. Under de senaste månaderna har vi slutit avtal med leasinggivare om lättnader och olika kostnadsbesparingsinitiativ i linje med våra mål.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med alla våra intressenter för att lyckas med SAS FORWARD-planen och för att bli ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt flygbolag.

AUGUSTI 2022–OKTOBER 2022

 • Intäkter: 10 651 (5 762) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -1 701 (-945) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 626 (-911) MSEK
 • Periodens resultat: -1 238 (-744) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,17 (-0,12) SEK

NOVEMBER 2021–OKTOBER 2022

 • Intäkter: 31 824 (13 958) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -7 846 (-6 525) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -7 941 (-6 382) MSEK
 • Periodens resultat: -7 048 (-6 523) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,97 (-0,94) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • I början av augusti ingick SAS ett avtal om "debtor-in-possession finansiering" (DIP), om 700 miljoner USD med fonder som förvaltas av Apollo Global Management. Första delen om 350 miljoner USD drogs i september.
 • SAS har tecknat ett "letter of support" med Heart Aerospace för en option att addera deras nya elflygplan till SAS regionala flygplansflotta.
 • "Journeys that matter"- ett nytt kommunikationskoncept lanserades i september.
 • SAS FORWARD planen framskrider och nya överenskommelser om ändrade villkor i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning nåddes under kvartalet med 10 leasegivare om 36 flygplan. SAS har även återlämnat ett antal leasekontrakt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Ytterligare överenskommelser om leasingavtal för flygplan och utrustning nåddes efter kvartalets slut  (totalt överenskommelser med 13 leasegivare om 46 flygplan).
 • SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under andra halvåret 2023. Genomförandet därav kommer sannolikt att innefatta ytterligare juridiska förfaranden i andra jurisdiktioner än USA. Till följd därav är det inte säkert att SAS AB:s aktieägare kommer att få någon ersättning i förfarandet. SAS förväntar sig att verksamheten inte kommer att påverkas av sådana juridiska förfaranden samt att SAS kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.

PROGNOSER

 • Bokslutskommunikén innehåller finansiella prognoser på sidan 10.

KVARTALSRESULTAT

Det fjärde kvartalet blev ännu ett kvartal med det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade.

Antalet passagerare som flög med SAS ökade med 13% jämfört med föregående kvartal och kabinfaktorn nådde cirka 77%. Vår kapacitet ökade med 15% jämfört med tredje kvartalet. Omvandlingen av SAS

måste fortsätta, som en anpassning till nya marknadsförhållanden. Detta för att bolaget ska vara flexibelt, konkurrenskraftigt och finansiellt starkt på lång sikt. Resultatet före skatt slutade på -1,7 miljarder SEK,

vilket är en uppgång med 0,3 miljarder SEK från före[1]gående kvartal, eller en nedgång med 0,8 miljarder

SEK jämfört med motsvarande period föregående år. I likhet med tidigare kvartal 2022 har valutor och flyg[1]bränslepriset gett stark motvind för vår verksamhet.

SAS behåller fokus på kostnadsbesparingar i hela bolaget för att säkerställa konkurrenskraftiga kostnader. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 10,7 miljarder SEK och de totala rörelseintäkterna landade på 10,7 miljarder SEK för kvartalet. De totala intäkterna ökade med 24% jämfört med det tredje kvartalet, en förbättring med omkring 4,9 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år, men fortfarande 21% lägre än fjärde kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19.

Kassamedlen i slutet av kvartalet uppgick till 8,7 ­miljarder SEK. Operativt kassaflöde uppgick till ett

kassainflöde om 0,4 miljarder SEK under kvartalet, jämfört med ett kassainflöde om 1,1 miljarder SEK under motsvarande period föregående år.

TRANSFORMATIONSPLANEN – UPPDATERING OM SAS FRAMSTEG

SAS FORWARD är en omfattande transformationsplan som lanserades i slutet av februari samband

med första kvartalsrapporten för 2022. Målet med transformationsplanen är att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. Planen syftar till att stärka vår finansiella ställning

och att uppnå en hållbar kostnadsstruktur med årliga kostnadsbesparingar om cirka 7,5 miljarder SEK. Som en del av SAS FORWARD planerar vi att också ta in 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och omvandla mer än 20 miljarder SEK i skulder till aktiekapital.

SAS har gjort viktiga framsteg i implementeringen av SAS FORWARD-planen och identifierat merparten av det årliga kostnadsbesparingsmålet på 7,5 miljarder SEK. Vi fortsätter också att investera i digitala resurser och hållbarhetsarbete. Det 5,5-åriga kollektivavtal som slöts mellan SAS och SAS Scandinavias pilotföreningar i juli är också en viktig del av SAS FORWARD. Dessa viktiga avtal har resulterat i ökad flexibilitet och produktivitet, men är fortfarande föremål för godkännande av den amerikanska domstolen SAS har också fått stöd för planen från den svenska, danska och norska regeringen. Alla tre parter har indikerat en avsikt om att omvandla SAS skulder och hybridobligationer till aktiekapital, förutsatt att vissa kriterier uppfylls inklusive regulatoriska godkännanden. Danmark har också meddelat att de potentiellt kan investera nytt kapital, förutsatt att alla intressenter medverkar i SAS FORWARD. Samtidigt återstår det mycket att göra.

För att påskynda genomförandet av viktiga delar i planen lämnade SAS frivilligt in en ansökan om att

inleda en chapter 11-process i USA den 5 juli. Chapter 11 är en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol. Den har tidigare använts av en rad olika internationella flygbolag för rekonstruktion. SAS mål med processen är att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera våra skulder, omförhandla våra flygplansavtal och få ett betydande kapitaltillskott. SAS verksamhet och schemalagda flygavgångar kommer inte att påverkas av chapter 11-ansökan och vi fortsätter att tillhandahålla tjänster som vanligt till våra kunder. SAS målsättning är att slutföra domstolsprocessen i USA under andra halvåret 2023. Genomförandet därav kommer sannolikt att innefatta ytterligare juridiska förfaranden i andra jurisdiktioner än USA. Till följd därav är det inte säkert att SAS AB:s aktieägare kommer att få någon ersättning i förfarandet.

Under fjärde kvartalet tog SAS viktiga steg framåt i processen genom att nå överenskommelser med flera

leasinggivare om att ändra villkoren i befintliga leasing[1]avtal för flygplan och utrustning. Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna bokslutskommuniké har SAS ingått avtal med sammanlagt 13 leasinggivare, vilket representerar 46 flygplan. SAS har även återlämnat ett antal leasekontrakt, för ytterligare information se not 1. Detta är ett viktigt steg mot att konfigurera om flygplansflottan och mot att uppnå 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar i linje med SAS FORWARD.

SAS SÄKRAR 700 MILJONER USD I DEBTOR-IN-POSSESION-FINANSIERING

I augusti säkrade SAS 700 miljoner USD, cirka 7 miljarder SEK, i debtor-in-possession-finansiering (DIP) från Apollo Global Management. DIP-finansiering är en spe[1]cialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. Den nya finansieringen tillsammans med de likvida medel som genereras från vår löpande verksamhet gördet möjligt för SAS att uppfylla sina åtaganden under hela chapter 11-processen.

ETT NYTT KOMMUNIKATIONSKONCEPT LANSERAS

Pandemin medförde förändringar i efterfrågan och resemönster. För att fortsätta vara relevanta på flygmarknaden lanserade vi ett nytt kommunikationskoncept i september. Kampanjen ”Journeys That

Matter” syftar till att belysa vikten av resandet och är SAS första varumärkeskampanj sedan 2020. Det nya kommunikationskonceptet talar till den nya utökade målgruppen. Konceptet betonar att resandet ger oss nya perspektiv, upplevelser och livslånga minnen. Den omarbetade och uppdaterade visuella identiteten adderar nya varma och personliga element och behåller samtidigt SAS karaktäristiska kärna.

VINTERSÄSONGEN

Vi är inne i vintersäsongen och vi har en fortsatt försiktig hållning på grund av rådande osäkerhet i världen. Trafiken till och från Asien fortsätter att påverkas av restriktioner relaterade till covid-19 och det geopolitiska läget i Östeuropa, och ryskt flygrum är fortfarande stängt.

Jämfört med förra vintern har SAS noterat en allmän ökning i efterfrågan på resor till både skidorter och varmare semesterdestinationer. I vinterprogrammet fortsätter SAS att öppna nya linjer och planerar fler flygningar till populära destinationer. Under vintersäsongen kommer SAS trafikera över 170 linjer till 90 destinationer. Mer kapacitet kommer att läggas till och SAS återvänder till populära vinterdestinationer som Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck och Salzburg.

FRAMÅTBLICK

Inför sommarsäsongen planerar vi att rekrytera och återanställa ett stort antal medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

SAS FORWARD-planen innebär att SAS positionerar sig som ledaren inom hållbart flygresande. SAS

kommer att fortsätta investera i moderna bränsleeffektiva flygplan, hållbart flygbränsle, ny teknik samt hållbara produkter och tjänster. Till 2025 ska vi minska koldioxidutsläppen med 25% jämfört med 2005. Under kvartalet tecknade vi ett ”letter of support” med Heart Aerospace för en option att addera deras nya eldrivna flygplan, ES-30, till SAS regionala flygplansflotta. Detta har potential att bli ett viktigt steg på SAS

hållbarhetsresa, det gör det möjligt att erbjuda flygningar med nollutsläpp på linjer inom Skandinavien.

Vi uppskattar den feedback vi får från våra passagerare. Vi vill öka personaliseringen och förbättra våra

digitala verktyg, samt utveckla partnerskap för att öka vårt kunderbjudande. Vi ska fortsätta att lansera nya spännande rutter och kommer att öka våra frekvenser.

Vi samarbetar med andra intressenter som en del av nästa fas i chapter 11-processen. Detta inkluderar en process för att söka och erhålla det kapital som krävs för att genomföra SAS FORWARD-planen samt att arbeta för att skapa konsensus kring en rekonstruktionsplan.

Mina kollegor på SAS arbetar hårt och gör sitt absolut bästa för att varje del av kundresan ska bli så bra som möjligt. Jag är väldigt tacksam för våra medarbetares insatser.

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

Anko van der Werff

Vd och koncernchef

Stockholm den 30 november 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 30 november 2022, kl 08:00 CEST.

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen.

Downloads

Latest news