Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS erhåller domstolsgodkännande för 700 miljoner USD i debtor-in-possession (DIP)-finansiering

September 9, 2022 23:26

SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) har godkänt SAS avtal om debtor-in-possession-finansiering (“DIP-finansiering”) om 700 miljoner USD med fonder som förvaltas av Apollo Global Management (“Apollo”). Villkoren i avtalet om DIP-finansiering överensstämmer i all väsentlighet med de villkor som offentliggjordes av SAS den 14 augusti 2022. Domstolen har meddelat att den kommer att utfärda beslutet om att godkänna DIP-finansieringen inom kort.

 

SAS erhåller domstolsgodkännande för 700 miljoner USD i debtor-in-possession (DIP)-finansiering

 

SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) har godkänt SAS avtal om debtor-in-possession-finansiering (“DIP-finansiering”) om 700 miljoner USD med fonder som förvaltas av Apollo Global Management (“Apollo”). Villkoren i avtalet om DIP-finansiering överensstämmer i all väsentlighet med de villkor som offentliggjordes av SAS den 14 augusti 2022. Domstolen har meddelat att den kommer att utfärda beslutet om att godkänna DIP-finansieringen inom kort.

 

Den 14 augusti 2022 offentliggjorde SAS att Bolaget hade ingått ett avtal om DIP-finansiering om 700 miljoner USD med Apollo, under förutsättning av godkännande från Domstolen. Villkoren i avtalet om DIP-finansiering som godkänts av Domstolen i dag överensstämmer i all väsentlighet med de villkor som tidigare offentliggjorts av SAS. DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. DIP-finansieringen, tillsammans med likvida medel som genereras genom Bolagets löpande verksamhet, gör det möjligt för SAS att fortsätta att uppfylla sina affärsförpliktelser genom chapter 11-processen.

 

Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS, säger:

 

“Med Domstolens godkännande av vår DIP-finansiering tar vi ett viktigt steg framåt i vår chapter 11-process. DIP-finansieringsavtalet med Apollo ingicks efter en omfattande och konkurrensutsatt urvalsprocess som vi genomförde för att uppnå bästa möjliga finansiering för SAS, och vi är glada att det nu är godkänt av Domstolen. Jag vill tacka våra medarbetare för deras hårda arbete och engagemang samt våra affärspartners för deras fortsatta stöd genom denna process. Vi fortsätter att göra framsteg med SAS FORWARD-planen och vårt arbete med att bygga ett konkurrenskraftigt och ännu bättre flygbolag för våra kunder.”

 

Om Apollo Global Management

Apollo Global Management är en ledande alternativ kapitalförvaltare, med huvudkontor i USA och global verksamhet. Apollo är börsnoterat på New York Stock Exchange (NYSE: APO). Apollo har mer än trettio års erfarenhet av att investera och samarbeta med ledningsgrupper för att bygga och transformera deras verksamheter. Apollo erbjuder bolag innovativa finansieringslösningar och stöd för att finansiera deras tillväxt och för att positionera verksamheter för långsiktig framgång.

 

Ytterligare information om chapter 11-processen och implementeringen av SAS FORWARD

I syfte att accelerera genomförandet av den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD offentliggjorde SAS, den 5 juli 2022, att Bolaget lämnat in en frivillig ansökan om chapter 11 i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott. SAS FORWARD-planen omfattar en anskaffning av minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och att minska eller konvertera mer än 20 miljarder SEK i skuld till aktiekapital (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt. Den förväntade konverteringen av skuld till aktiekapital och nytt eget kapital, som är en del av SAS FORWARD, kommer att medföra en mycket betydande utspädning för befintliga aktieägare. SAS förväntar sig att domstolsprocessen i USA slutförs inom 9-12 månader från det att chapter 11-förfarandet inleddes i juli 2022.

 

Ytterligare information om Bolagets frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

 

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers, Seabury är även rekonstruktionsrådgivare och FTI Consulting är finansiell rådgivare till SAS.

 

PJT Partners LP är finansiell rådgivare till Apollo. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP är legal rådgivare till Apollo. Watson Farley & Williams LLP är särskild rådgivare vad gäller flygrelaterade frågor till Apollo.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök www.sasgroup.net.
 

YTTERLIGARE INFORMATION

Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

 

Latest news