Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS når överenskommelser om ändrade villkor i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning

October 5, 2022 08:10
Regulatory information

SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget nått överenskommelser med 10 leasegivare avseende sammanlagt 36 flygplan om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Överenskommelserna utgör ett viktig steg i arbetet med att konfigurera om flygplansflottan och att uppnå de 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar som är en del av SAS FORWARD-planen. De ändrade leasingavtalen kräver godkännande från den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”) och att rekonstruktions­planen i chapter 11-processen träder i kraft.

De ändrade leasingavtalen har ingåtts med 10 leasegivare – AerCap Holdings N.V., Aergo Capital Limited, Aircastle Limited, ALAFCO Aviation Lease and Finance Company, Avolon Aerospace Leasing Limited, CDB Aviation, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd., ICBC Aviation Leasing Co., Ltd., ORIX Aviation Systems Limited och SDH Wings International Leasing Limited – avseende sammanlagt 36 flygplan, varav 3 wide body-flygplan och 33 narrow body-flygplan, samt viss relaterad utrustning.

 

Genom de ändrade leasingavtalen är SAS på god väg att uppnå de planerade årliga kostnadsbesparingarna om åtminstone 850 miljoner till 1,0 miljarder SEK i minskade kostnader för flygplansleasing och minskade kapitalkostnader, vilket utgör en viktig del i att uppnå de årliga kostnadsbesparingarna om 7,5 miljarder SEK till räkenskapsåret 2026 som en del av SAS FORWARD-planen. Bolaget avser att fortsätta förhandlingarna med vissa andra av sina leasegivare för att åstadkomma ytterligare ändringar i befintliga leasingavtal.

 

Anko van der Werff, VD och koncernchef för SAS, säger:

 

"Vi fortsätter att göra framsteg i vår chapter 11-process. De ändrade leasingavtalen ger oss möjlighet att konfigurera om vår flygplansflotta och förbättra vår kostnadsstruktur, vilket utgör en viktig del i vår SAS FORWARD-plan. Vi är tacksamma för det konstruktiva samarbete som vi har haft med våra leasegivare, och vi fortsätter att vidta nödvändiga åtgärder för att bli ett mer konkurrenskraftigt flygbolag och en starkare affärspartner för dem. Vårt arbete med att förändra befintliga leasingavtal fortsätter så att vi kan uppnå våra mål.”

 

Ytterligare information om chapter 11-processen och implementeringen av SAS FORWARD

I syfte att accelerera genomförandet av den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD offentliggjorde SAS, den 5 juli 2022, att Bolaget lämnat in en frivillig ansökan om chapter 11 i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott. SAS FORWARD-planen omfattar en anskaffning av minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och att minska eller konvertera 20 miljarder SEK i skuld till aktiekapital (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt. Den förväntade konverteringen av skuld till aktiekapital och nytt eget kapital, som är en del av SAS FORWARD, kommer att medföra en mycket betydande utspädning för befintliga aktieägare. SAS strävar efter att slutföra domstolsprocessen i USA inom 12 månader från det att chapter 11-förfarandet inleddes i juli 2022.

 

Ytterligare information om Bolagets frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

 

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare, Norton Rose Fulbright är särskild rådgivare inom flygplansfinansiering och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktions­rådgivare.FTI Consulting är finansiell rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök www.sasgroup.net.
 

YTTERLIGARE INFORMATION

Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

 

Latest news