Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör ytterligare information om SAS FORWARD-planen, inklusive finansiella prognoser

September 30, 2022 16:15
Regulatory information

SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör ytterligare information om Bolagets SAS FORWARD-plan, inklusive finansiella prognoser för innevarande räkenskapsår samt på medellång till lång sikt. SAS FORWARD-planen består av två huvudsakliga delar: en ny affärsplan och en rekonstruktionsplan. Den nya affärsplanen innefattar att dra nytta av SAS varumärke, att uppnå konkurrenskraftiga enhetskostnader, att justera storleken på flottan samt att bygga en hållbar framtid. Rekonstruktionsplanen syftar till att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets flygplans- och icke-flygplansrelaterade skulder, konfigurera om Bolagets flygplansflotta samt att konvertera 20 miljarder SEK i skuld, hybridobligationer och vissa andra krav till eget kapital. Konverteringen av skuld till aktiekapital, samt en förväntad kapitalanskaffning om minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital, kommer sannolikt att resultera i en utspädning för befintliga SAS-aktieägare som är väsentligt större än 95 procent. Under förutsättning att rekonstruktionsplanen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och Bolaget har som målsättning att bli nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026. SAS är dedikerat till att fortsätta koppla ihop Skandinavien med världen och världen med Skandinavien, genom att erbjuda våra kunder attraktiva resmöjligheter och tjänster.

Detta pressmeddelande offentliggörs som ett led i Bolagets chapter 11-process i USA till följd av att SAS ingått sekretessavtal med väsentliga borgenärer och potentiella investerare i syfte att kunna dela viss finansiell och verksamhetsrelaterad information, innebärande att SAS är förpliktigat att offentliggöra viss sådan information genom pressmeddelande. För att uppfylla nämnda förpliktelser offentliggör SAS härmed ytterligare information om SAS FORWARD-planen, kommenterar efterfrågan och konkurrensförhållandena på marknaden samt ger finansiella prognoser för innevarande räkenskapsår samt på medellång till lång sikt.

 

Återhämtning av efterfrågan och konkurrensförhållanden på marknaden

Utbrottet av covid-19-pandemin har inneburit de största utmaningarna för flygbranschen någonsin. Efterfrågan på flygresor minskade kraftigt och återhämtningen har sedan pandemins utbrott gått långsammare än förväntat. Dessutom har återhämtningen påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 och konsekvenserna därav.

 

Den nuvarande bedömningen är att efterfrågan på flygresor från SAS, sett till passagerarantal, kommer att ha återhämtat sig till cirka 90 procent av nivåerna före covid vid utgången av det första halvåret av räkenskapsåret 2022/2023.

 

SAS förväntar sig att efterfrågan på kortdistansflyg för fritidsresor kommer att återgå till nivåerna före covid under räkenskapsåret 2023/2024, medan efterfrågan på kortdistansflyg för affärsresor förväntas plana ut på cirka 80 procent av nivåerna före covid. På samma sätt förväntas efterfrågan på långdistansflyg för fritidsresor återhämta sig snabbare än långdistansflyg för affärsresor.

 

Den skandinaviska marknaden för flygresor kan delas in i tre kundsegment: 1) kunder som i första hand fokuserar på priset på erbjudandet, 2) kunder som vill ha ett högkvalitativt erbjudande men som är priskänsliga och 3) kunder som anser att kvaliteten på erbjudandet är av högt värde. Utifrån denna uppdelning har SAS historiskt främst verkat i det tredje segmentet (”premiumsegmentet”). De senaste åren har premiumsegmentets andel av den totala marknaden minskat och SAS bedömer att denna trend kommer att fortsätta under de kommande åren. Däremot har de andra två lågprissegmenten uppvisat en mer positiv utveckling, drivet av att flera lågprisbolag har expanderat på den skandinaviska marknaden. Denna utveckling började före covid-19-pandemin och förväntas fortsätta. Detta innebär att konkurrensen på den skandinaviska marknaden har ökat och att SAS behöver minska sin enhetskostnad (Eng. cost per available seat kilometer – ”CASK”), justerat för förändringar i bränslepriset, för att vara konkurrenskraftigt.

 

SAS FORWARD: Huvudsakliga komponenter

I februari 2022 offentliggjorde SAS den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD som syftar till att transformera Bolagets verksamhet, inklusive Bolagets nätverk, flygplansflotta, kollektivavtal och andra kostnadsstrukturer. Planen utgörs av två huvudsakliga delar: en ny affärsplan och en rekonstruktionsplan.

 

Ny affärsplan

 

Den nya affärsplanen inkluderar:

 • sänkning av de årliga kostnaderna med 7,5 miljarder SEK – se ”Årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder SEK” nedan;
 • omvandling av flotta, nätverk och produktutbud – SAS antar en ny nätverksprincip och justerar sin flotta och sitt produktutbud för att positionera SAS inför framtiden och för att förbättra kundupplevelsen. SAS kommer att kunna dra stor nytta av att konfigurera om sitt kortdistansnätverk och sin flotta, samtidigt som Bolaget behåller premiumvarumärket för nätverket, vilket gör det möjligt för Bolaget att konkurrera med lågprisbolag. Sammansättningen av kortdistanslinjer kommer att anpassas efter den relativt ökade efterfrågan på fritidsresor. Till exempel så kommer SAS att öka sitt fokus på sydeuropeiska soldestinationer. Joint venture-lösningar kommer att undersökas för att förbättra långdistans- och anslutningsflyg för affärsresenärer, i syfte att öka kundernas valmöjligheter;
 • digital omvandling SAS kommer att genomgå en större digital omvandling som ska ge ännu bättre kundupplevelser och samtidigt skapa ekonomiska fördelar både på kostnadssidan och i form av sidointäkter, exempelvis från nya tjänster ombord;
 • att positionera SAS som ledaren inom hållbart flygande – SAS kommer att investera i moderna bränsleeffektiva flygplan, hållbart flygbränsle, ny teknik samt hållbara produkter och tjänster med incitament för ett förändrat kundbeteende;
 • att stärka den operativa plattformen – SAS ska öka flexibiliteten och effektiviteten samt underlätta anpassning till en förändrad efterfrågan och konkurrens; och
 • att stärka SAS balansräkning genom att minska skulderna och ta in nytt kapital – se “Rekonstruktionsplanen” nedan.

 

 

Årliga kostnadsbesparingar om 7,5 miljarder SEK

En viktig utmaning i att göra SAS konkurrenskraftigt är Bolagets kostnadsstruktur, där SAS enhetskostnad (CASK) exklusive bränslekostnader är betydligt högre jämfört med många lågprisbolag. För att adressera detta och uppnå en CASK exklusive bränslekostnader som är konkurrenskraftig i förhållande till både lågprisbolag och andra fullservicebolag behöver SAS åstadkomma omfattande årliga kostnadsbesparingar. SAS FORWARD bygger på den kostnadsbesparingsplan som presenterades 2020 och som hade årliga kostnadsbesparingar om 4 miljarder SEK som mål, av vilka cirka 2,0 miljarder SEK hade realiserats innan den senaste SAS FORWARD-rekonstruktionsprocessen inleddes.

 

SAS FORWARD utökar planen från 2020 och omfattar ytterligare 3,5 miljarder SEK, till totalt 7,5 miljarder SEK i kostnadsbesparingar mellan räkenskapsåren 2018/2019 och 2025/2026, jämfört med den årliga kostnadsbasen för räkenskapsåret 2018/2019. När den nya affärsplanen har implementerats och kostnadsbesparingarna uppnåtts bedömer SAS att Bolaget kommer att vara väl positionerat finansiellt och operativt för att konkurrera med såväl andra fullservicebolag som lågprisbolag.

 

Kostnadsbesparingarna (uttryckt som besparingar i kronor och ören) är uppdelade i fem huvudsakliga kategorier:

 • Verksamhetsmodell och planering – inkluderar förväntade kostnadsbesparingar om cirka 2,3 miljarder SEK. En ny verksamhetsmodell med flera produktionsplattformar syftar till att förbättra flexibiliteten och effektiviteten, medan förbättrad kvalitet i SAS planeringsprocess syftar till att förbättra SAS utförande av tjänster och resursutnyttjande.
 • Flygplansflotta och underhåll – inkluderar förväntade kostnadsbesparingar om minst 1,35 miljarder SEK. Förbättringar av flygplansflottan ska uppnås genom att fasa ut äldre, större och mindre bränsleeffektiva flygplan, genom att ersätta wide body-flygplan med narrow body-flygplan på vissa långdistanslinjer, samt genom att fokusera på endast tre typer av flygplan för att förenkla driften. Kontraktsförbättringar och att koncentrera underhållet syftar till att minska underhållskostnaderna. Kostnadsbesparingar om åtminstone 850 miljoner till 1,0 miljarder SEK förväntas uppnås i minskade kostnader för flygplansleasing och minskade kapitalkostnader, med ytterligare besparingar om 0,5 miljarder SEK som ska uppnås i underhållsverksamheten.
 • Flygplatstjänster – inkluderar förväntade kostnadsbesparingar om cirka 1,2 miljarder SEK. Kostnadsbesparingarna drivs av ökad produktivitet genom förbättringar av flexibiliteten i schemaläggningen, justeringar av servicenivåavtal, ett nytt planeringssystem, förhandlingar med fackförbund och digitalisering av kundkontaktpunkter. Utöver det ska minskade kostnader för avgifter och leverantörskontrakt, i kombination med en översyn av andra interna processer, reducera de flygplatsrelaterade kostnaderna.
 • Kostnader för administration, ekonomi, IT och distribution – inkluderar förväntade kostnadsbesparingar om cirka 1,7 miljarder SEK. Dessa kostnader kommer att sänkas genom en kombination av förändrade rutiner och ny teknik. Vidare kommer konverteringen av skuld till aktiekapital att medföra att betydande årliga räntekostnader upphör.
 • Kommersiella och andra kostnader – inkluderar förväntade kostnadsbesparingar om cirka 0,9 miljarder SEK. På den kommersiella sidan kommer fokus att ligga på kostnader relaterade till externa leverantörer, lounger och tjänster ombord samt att den övergripande effektiviteten inom dessa områden ska förbättras. Vissa faciliteter som för närvarande används reflekterar de behov som fanns före covid och kommer att omförhandlas och/eller lämnas.

Om kostnadsbesparingarna i SAS FORWARD-planen (som är avsedda att uppnås senast räkenskapsåret 2025/2026) hade varit fullt implementerade under räkenskapsåret 2018/2019 skulle Bolagets enhetskostnad (CASK) exklusive bränslekostnader för flygplansfamiljen A320 (exklusive långdistanstyperna), vilken för närvarande utgör cirka 72 procent av SAS flotta (exklusive wet lease-inhyrda flygplan), ha varit cirka 30 procent lägre än det faktiska utfallet för räkenskapsåret 2018/2019.

 

Rekonstruktionsplanen

Rekonstruktionskomponenten i SAS FORWARD-planen innefattar att anskaffa minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital samt att minska eller konvertera 20 miljarder SEK i skuld till aktiekapital (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt.

 

Den förväntade skuldkonverteringen och den nya kapitalanskaffningen kommer sannolikt att medföra en mycket betydande utspädning för befintliga aktieägare. Exempelvis har utspädningen för aktieägare i tidigare rekonstruktioner av flygbolag genom chapter 11-förfaranden ofta överstigit 95 procent och har i vissa enskilda fall resulterat i mycket liten eller ingen återbäring för befintliga aktieägare. Med tanke på de betydande konverteringar av skuld till aktiekapital som förväntas, kombinerat med behovet av omfattande nytt eget kapital, förväntar sig Bolaget för närvarande att återbäringen, om någon, för oprioriterade borgenärer (inklusive innehavare av kommersiella hybridobligationer och schweiziska obligationer) kommer att innebära en betydande nedskrivning. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer sannolikt att vara väsentligt större än 95 procent. Dessa illustrativa exempel på återbäring är föremål för väsentliga osäkerheter, faktorer och antaganden som påverkar den slutliga utkomsten av Bolagets frivilliga rekonstruktion – inklusive företagsvärdet (Eng. enterprise value) på Bolaget i samband med slutförandet av chapter 11-förfarandet samt utfallet av förhandlingar med tredje parter – och den faktiska återbäringen kan komma att skilja sig väsentligen från informationen ovan.

 

Bolaget avser att genomföra en konkurrensutsatt kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital under första halvåret 2023. SAS strävar efter att slutföra sin domstolsprocess i USA inom 12 månader från det att chapter 11-processen inleddes i juli 2022.

 

Finansiella prognoser

SAS förväntar sig att intäkterna kommer att uppgå till cirka 32 miljarder SEK under räkenskapsåret 2021/2022 och cirka 40 miljarder SEK under räkenskapsåret 2022/2023 samt återgå till nivåerna före covid under räkenskapsåret 2024/2025. Under räkenskapsåret 2025/2026 förväntas intäkterna uppgå till cirka 49 miljarder SEK.

 

Vidare förväntar sig SAS att det justerade resultatet före skatt (EBT)[1] för räkenskapsåret 2021/2022 kommer att uppgå till en förlust på cirka 8 miljarder SEK samt till en förlust på cirka 4-5 miljarder SEK för räkenskapsåret 2022/2023. Bolaget förväntar sig att nå positivt resultat före skatt (EBT) under räkenskapsåret 2023/2024 som ökar till cirka 3-4 miljarder SEK under räkenskapsåret 2025/2026, motsvarande en EBT-marginal på cirka 6-8 procent då SAS FORWARD-planen förväntas ha implementerats fullt ut.

 

Nettoskulden förväntas uppgå till cirka 36 miljarder SEK vid utgången av räkenskapsåret 2021/2022. Under räkenskapsåret 2022/2023 förväntas skulder eller skuldliknande poster om 20 miljarder SEK konverteras eller minskas genom chapter 11-processen. Under förutsättning att SAS FORWARD-planen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och Bolaget har som målsättning att vara nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026.

 

SAS förväntar sig också att uppnå en likviditetsnivå[2] som överstiger 15 procent vid utgången av räkenskapsåret 2022/2023 som ökar till 25-30 procent vid utgången av räkenskapsåret 2024/2025 och därefter.

 

SAS kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021/2022 (november 2021-oktober 2022) den 30 november 2022, i enlighet med sin finansiella kalender.

 

Den finansiella information som anges ovan utgör ingen garanti för framtida resultat. Även om den finansiella informationen återspeglar SAS nuvarande bedömningar och förväntningar är den föremål för väsentliga osäkerheter och faktorer, såsom bränslepriser, valutakurser, inflation, återhämtning av efterfrågan, instabilitet i leverantörskedjan, vilka kan resultera i att det faktiska utfallet skiljer sig väsentligt från den finansiella informationen ovan. Den finansiella informationen förutsätter att SAS FORWARD-planen fortskrider och genomförs framgångsrikt samt att återhämtningen av efterfrågan utvecklas i linje med de förväntningar som beskrivs ovan. Vidare är den finansiella informationen baserad på följande antaganden vad gäller valutakurser: en växelkurs om 10,67 SEK/USD till och med utgången av räkenskapsåret 2022/2023, 9,20 SEK/USD för räkenskapsåret 2023/2024 och 8,75 SEK/USD för räkenskapsåret 2024/2025 och därefter; samt följande antagande vad gäller bränslepris: 1 140 USD/ton som gradvis sjunker till utgången av räkenskapsåret 2024/2025 och antas uppgå till 676 USD/ton under räkenskapsåret 2025/2026 och därefter. Samtliga siffror presenteras på konsoliderad basis för SAS-koncernen.

 

Ytterligare information om chapter 11-processen

Ytterligare information om chapter 11-processen finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA finns tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

 

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktionsrådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493

 

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Louise Bergström för offentliggörande den 30 september 2022, kl 16:15 CEST.

 

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

 

YTTERLIGARE INFORMATION

 

Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

 

 

[1] Resultat före skatt, exklusive vinster eller förluster relaterade till chapter 11-processens slutförande.

[2] Likvida medel delat med intäkter (rullande 12 månader).

 

Latest news