Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2023 i SAS AB (publ)

March 16, 2023 16:20
Regulatory information

Årsstämman den 16 mars 2023 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande samt att till styrelseledamöter omvälja Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky och Oscar Stege Unger. På stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena ska vara oförändrade i förhållande till föregående år.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 1 november 2021–31 oktober 2022 ska utgå till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 november 2021–31 oktober 2022.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att anta instruktion till valberedningen och att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Finansdepartementet, för svenska staten, Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Wallenberg Investments AB, och Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarförslagen från Thorwald Tilman (f.d Arvidsson) om särskild granskning erhöll inte tillräckligt stöd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46
709977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net    

Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 16:20 CET.

Latest news