Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

EU-kommissionen beslutar att på nytt godkänna Danmarks och Sveriges deltagande i SAS rekapitalisering 2020

November 29, 2023 16:40

EU-kommissionen har idag fattat ett nytt beslut om att godkänna Sveriges och Danmarks (gemensamt ”Staternas”) deltagande i SAS rekapitalisering 2020 som förenligt statsstöd enligt relevanta EU-regler. Beslutet är villkorat av införandet av en s.k. höjningsmekanism (”step-up mekanism”) kopplad till Staternas aktieinvesteringar, vilken beskrivs närmare nedan. Den övervägda step-up mekanismen kräver godkännande av bolagsstämman i SAS AB ("Bolaget"), vilken kommer att sammankallas inom kort.

Under 2020 deltog Staterna i rekapitaliseringen av SAS genom att teckna sig för hybridobligationer och stamaktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp om cirka 9,5 miljarder SEK (”Staternas 2020-investeringar”). Staternas 2020-investeringar godkändes initialt av EU-kommissionen 2020 som förenligt statsstöd enligt det s.k. ”Tillfälliga Regelverket” (Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19). I maj 2023 fann dock Tribunalen vid EU-domstolen, efter invändning från tredje part, att EU-kommissionen hade gjort fel i sitt ursprungliga beslut genom att inte kräva att Staterna inkluderat en ”step-up-mekanism” i förhållande till Staternas teckning av stamaktier i Bolaget, i enlighet med kraven i det Tillfälliga Regelverket. Som en följd av detta ogiltigförklarades EU-kommissionens ursprungliga godkännande av Staternas 2020-investeringar.

EU-kommissionen har idag beslutat att på nytt godkänna Staternas 2020-investeringar som förenligt statsstöd enligt det Tillfälliga Regelverket, villkorat av införandet av en step-up-mekanism kopplad till de aktieinvesteringar som gjordes av Staterna 2020. Den övervägda step-up-mekanismen, vilken innefattar ensidiga åtaganden från SAS att utan vederlag ge ut nya hybridobligationer till Staterna, under vissa förutsättningar hänförliga till Staternas aktieinvesteringar 2020, måste godkännas av bolagsstämman i Bolaget eftersom åtagandena är att betrakta som närståendetransaktioner enligt aktiebolagslagen.

Den övervägda step-up-mekanismen har ingen påverkan på det investeringsavtal som ingåtts som en del av SAS chapter 11-process i USA, vilket bland annat innebär aktieinvesteringar i det rekonstruerade SAS, såsom närmare beskrivet i de pressmeddelanden som SAS offentliggjorde den 3 oktober respektive den 4 november 2023.

SAS avser att kalla till en extra bolagsstämma i januari 2024 för att godkänna den övervägda step-up-mekanismen inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor Relations: +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik – och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

YTTERLIGARE INFORMATION
Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt.

Latest news