Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q4 2023: SAS SÄKRAR FINANSIERING FÖR FRAMTIDEN – VIKTIG MILSTOLPE I SAS CHAPTER 11-PROCESS

November 30, 2023 08:00
Regulatory information

Jag är nöjd med att kunna summera ett år med hög aktivitet för SAS. Under fjärde kvartalet reste 6,8 miljoner passagerare med SAS, vilket innebär att totalt 23,7 miljoner passagerare reste med SAS under hela räkenskapsåret 2022/2023. Det motsvarar en ökning av passagerarvolymen med 18 procent för fjärde kvartalet, och en ökning med 33 procent för hela räkenskapsåret jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en tydlig bekräftelse på att passagerarna fortsätter att komma tillbaka till SAS och att vårt arbete under året med att skala upp verksamheten har varit framgångsrikt. Vi är också stolta över att ha fått ett femstjärnigt betyg från våra kunder vid 2023 års APEX Awards.

Vi gör stabila framsteg med chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen i SAS FORWARD-planen. Vi nådde en viktig milstolpe under kvartalet. Den 3 oktober offentliggjorde SAS att Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest, tillsammans med den danska staten, hade utsetts till det vinnande budkonsortiet i SAS anskaffningsprocess för exitfinansiering. Vi ingick ett investeringsavtal med budkonsortiet kort efter kvartalets utgång. Avtalet innefattar en sammanlagd investering i det rekonstruerade SAS motsvarande cirka 13,2 miljarder SEK, inklusive cirka 5,2 miljarder SEK i nya onoterade aktier och cirka 8 miljarder SEK i säkerställda konvertibla skuldebrev. Investeringen är ett viktigt steg i vår SAS FORWARD-plan och visar att våra nya investerare tror på SAS och vår potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver.

Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024, för att därefter erhålla regulatoriska godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå (där ansökan sannolikt lämnas in av SAS AB under 2024). Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade (vilket för närvarande förväntas ske under andra kvartalet 2024). Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas bli förhållandevis liten. SAS förväntar sig inte att verksamheten kommer att påverkas av sådana juridiska förfaranden samt att bolaget kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.

AUGUSTI 2023–OKTOBER 2023

 • Intäkter: 12 019 (10 651) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -2 110 (-1 701) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -2 113 (-1 626) MSEK
 • Periodens resultat: -1 928 (-1 238) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,27 (-0,17) SEK

NOVEMBER 2022–OKTOBER 2023

 • Intäkter: 42 043 (31 824) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT): -5 516 (-7 846) MSEK
 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -5 661 (-7 941) MSEK
 • Periodens resultat: -5 701 (-7 048) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -0,78 (-0,97) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Högre kostnader från ogynnsamma växelkurser och bränslepriser motverkade ett förbättrat operativt och kommersiellt resultat.
 • EU-domstolen fastställde Tribunalens dom om att beviljade lånegarantier från Sverige och Danmark under 2020 var förenliga med tillämpliga EU-regler.
 • Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest och den danska staten utsågs till vinnande budkonsortium i SAS kapitalanskaffningsprocess, inklusive överenskommelse med Castlelake om nytt DIP-lån för att refinansiera SAS ursprungliga DIP-lån. SAS har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024, följt av regulatoriska godkännanden och en sannolik svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. SAS förväntar sig en förhållandevis liten ersättning till oprioriterade borgenärer, ingen ersättning alls till efterställda borgenärer och att inget värde finns kvar för befintliga aktieägare i SAS AB, efter rekonstruktions­processens slutförande. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • SAS ingick ett investeringsavtal med det vinnande bud­konsortiet samt ett DIP-låneavtal med Castlelake. Avtalen har godkänts av den amerikanska domstolen.
 • Den 15 nov återbetalade SAS sitt ursprungliga DIP-lån som tillhandahållits av Apollo Global Management.
 • Den 29 nov meddelade EU-kommissionen att SAS rekapitalisering år 2020 är förenlig med statsstödsregler och är godkänd.

PROGNOSER

 • Bokslutskommunikén innehåller finansiella prognoser på sidan 10.

KVARTALSRESULTAT

Vi noterade en fortsatt stabil efterfrågan från passagerarna under hela det fjärde kvartalet. Det totala antalet passagerare ökade med 17,9 procent, RPK ökade med 17,2 procent och kapaciteten ökade med 16,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Kabinfaktorn för kvartalet var 77,8 procent, 0,7 procentenheter högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Den ökade efterfrågan från passagerarna och den ökade produktionen ledde till att våra rörelseintäkter ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år och landade på 12 019 miljoner SEK för kvartalet. Efter den svenska kronans kraftiga försvagning mot slutet av kvartalet och uppgången för flygbränslepriserna under samma period var resultatet före skatt -2 110 miljoner SEK, vilket motsvarar en minskning med 409 miljoner SEK jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret ökade däremot resultat före skatt, EBT, med 2 330 miljoner SEK till resultat på -5 516 miljoner SEK. De högre kostnaderna från negativa trender inom valutor och bränslepriser motverkar en väsentlig del av det som har åstadkommits genom ett starkare operativt och kommersiellt resultat.

Fokus kvarstår på kostnadsbesparingar i hela verksamheten för att säkerställa vår konkurrenskraft, och de totala rörelsekostnaderna för kvartalet slutade på 12 681 miljoner SEK. Många av kostnadseffektiviseringarna i SAS FORWARD-planen trappas upp över tid, och några har implementerats men får inte tas upp i vårt finansiella resultat förrän efter slutförandet av chapter 11-processen, däribland kostnadsbesparingarna från rekonstruktionen av flygplansflottan.

Kassan i slutet av kvartalet uppgick till 6 160 miljoner SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till ett kassainflöde om 81 miljoner SEK.

TRANSFORMATIONSPLANEN – UPPDATERING

Vi lanserade vår omfattande transformationsplan SAS FORWARD i samband med första kvartalsrapporten för 2021/2022, i slutet av februari 2022. Målet med transformationsplanen är att säkerställa SAS långsiktiga konkurrenskraft i den globala flygbranschen. För att påskynda genomförandet av SAS FORWARD meddelade vi den 5 juli 2022 att vi frivilligt hade lämnat in en ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för rekonstruktion av företag med verksamhet i ett flertal jurisdiktioner. Genom denna process är vår målsättning att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera bolagets skulder, omstrukturera vår flygplansflotta och få ett betydande kapitaltillskott.

Den 3 oktober meddelade SAS att vi hade valt Castlelake, Air France-KLM och Lind Invest, tillsammans med danska staten, som det vinnande budkonsortiet i vår anskaffningsprocess för exitfinansiering. Vi ingick ett investeringsavtal med budkonsortiet kort efter kvartalets utgång. Avtalet innebär en sammanlagd investering i det rekonstruerade SAS motsvarande cirka 13,2 miljarder SEK, inklusive cirka 5,2 miljarder SEK i nya onoterade aktier och cirka 8 miljarder SEK i säkerställda konvertibla skuldebrev. Som en del av transaktionen har vi också tryggat ny debtor-in­possession (”DIP”)-finansiering om 5,5 miljarder SEK med Castlelake. Medlen från den nya DIP-finansieringen används bland annat för att refinansiera SAS ursprungliga DIP-lån, öka likviditeten och stödja SAS väg till en exit från sin frivilliga rekonstruktions­process. Refinansieringen av SAS ursprungliga DIP-lån slutfördes i november 2023.

Som en del i transaktionen är avsikten att SAS på sikt ska lämna Star Alliance och gå med i SkyTeam Alliance, vilken Air France-KLM är en av grundarna av. Den här övergången till ett partnerskap med SkyTeam stakar ut en tydlig väg framåt för bolaget. Genom slutförandet av denna process och de möjligheter som ett medlemskap i SkyTeam öppnar upp, kommer vi att kunna förbättra SAS erbjudande ytterligare, till förmån för våra kollegor, kunder och de samhällen där vi är verksamma. Det här är verkligen ett spännande steg för SAS. Det är dock viktigt att komma ihåg att inget förändras i nuläget. SAS är fortfarande en del av Star Alliance och våra EuroBonus-medlemmar kommer att fortsätta att ta del av sina vanliga förmåner när de flyger med våra partnerflygbolag. Medlemmarna kan fortsätta att samla och tjäna in poäng precis som idag, och deras förmåner när de flyger med SAS kommer inte att påverkas.

Den överenskomna exittransaktionen är fortsatt villkorad av godkännande i samband med fastställandet av chapter 11-planen. Vi har för närvarande som målsättning att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024, för att därefter erhålla regulatoriska godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå (där ansökan sannolikt ges in av SAS AB under 2024). Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade (vilket för närvarande förväntas ske under andra kvartalet 2024). Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas bli förhållandevis liten. SAS förväntar sig att verksamheten inte kommer att påverkas av sådana juridiska förfaranden samt att bolaget kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.

FEMSTJÄRNIGT BETYG I GLOBAL KUNDUNDERSÖKNING

I september fick SAS ett femstjärnigt betyg i den prestigefyllda globala APEX-kundrankingen vid 2023 års APEX Awards. Rankningen baseras på neutral, tredjeparts återkoppling från passagerarna och underlaget hämtas in genom APEX partnerskap med världens högst rankade researrangörs-app. Vi är mycket glada att få det högsta betyget från våra kunder. Det här erkännandet är ett bevis på SAS-teamets outtröttliga engagemang i att säkerställa trygga resor samt att erbjuda service av högsta klass.

RED DOT AWARD FÖR SAS APP

I september belönades SAS också med en Red Dot Award för vår omgjorda app. Red Dot Award är en av de mest prestigefyllda och internationellt erkända designtävlingarna och belönar de största framstegen inom området design, kreativitet och innovation. SAS-appen fick en utmärkelse i kategorin Brands & Communication Design 2023. Utmärkelsen är resultatet av allt hårt arbete och engagemang hos vårt talangfulla team, och alla stöttande team, som ständigt strävar efter att skapa innovativa lösningar som erbjuder våra kunder upplevelser utöver det vanliga.

STEG MOT FOSSILFRITT FLYG

SAS strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom flyget och det enda sättet att nå framsteg med denna ambitiösa plan är genom samarbete. Genom att göra våra kunder delaktiga och arbeta ihop kan vi minska koldioxidutsläppen och möjliggöra en mer storskalig produktion av hållbara flygbränslen.

SAS strävar efter att vara en drivkraft inom hållbart flyg och vi är stolta över att delta i en storskalig, internationell studie som använder SAS flygplan på Köpenhamns flygplats för att undersöka påverkan från hållbart flygbränsle (SAF) på lokal luftkvalitet. Projektet påbörjades under första kvartalet räkenskapsåret 2022/2023, och en av de slutsatser som har dragits är att biobaserat flygbränsle minskar mängden ultrafina partiklar som släpps ut från flygplansmotorerna med cirka 30 procent, vilket därmed förbättrar luftkvaliteten. SAS är mycket stolta över att delta i det här projektet, som är ett lysande exempel på hur kollektiva insatser kan möjliggöra ytterligare upptäckter av hållbara lösningar för flygbranschen. Upptäckterna från detta unika experiment på Köpenhamns flygplats visar att användningen av hållbara flygbränslen inte bara minskar koldioxidutsläppen utan också förbättrar den lokala luftkvaliteten.

VINTERSÄSONGEN

Vi har inlett vintersäsongen och vi ser fram emot att flyga våra passagerare till deras destinationer. Vi har lagt till nya linjer och destinationer för vinterhalvåret. I oktober invigde SAS den nya vintersäsongslinjen till Bangkok från Köpenhamn. Thailand är favoritdestination för många passagerare under vinterhalvåret. Linjen till Bangkok erbjuder en perfekt utgångspunkt för övriga Thailand och Asien och är ett utmärkt alternativ för både affärs- och fritidsresenärer. SAS trafikerar Bangkok-linjen med Airbus A350-flygplan, som har en betydligt lägre bränsleförbrukning och upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än tidigare jämförbara flygplan.

Vi fortsätter arbetet med att slutföra chapter 11-processen i USA och med att nå de övergripande målen för SAS FORWARD. Målsättningen i nuläget är att få chapter 11-planen godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024, för att därefter erhålla regulatoriska godkännanden och genomföra en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå. Även om mycket arbete återstår är jag nöjd med att se de betydande framstegen vi gör för att bli ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt bolag.

Jag är tacksam för det mycket hårda arbete som mina medarbetare på SAS har lagt ner hittills på att göra framsteg med SAS FORWARD och för allt de gör för att säkerställa att vi varje dag tar hand om våra kunder på bästa sätt. Tack till alla för era goda insatser!

Som alltid ser vi fram emot att välkomna våra kunder ombord på våra flygplan.

Anko van der Werff
vd & koncernchef
Stockholm den 30 november 2023

Telefonkonferens – fjärde kvartalet 2023
En telefonkonferens och webcast för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET. Anko van der Werff, vd & koncernchef, och Erno Hildén, Executive Vice President och CFO, kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen hålls på engelska.

Webblänk (ingen föranmälan krävs): https://ir.financialhearings.com/sas-q4-2023

Registrering för deltagande via telefonkonferens: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007048

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens/användar-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS press office, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Erno Hildéns försorg, för offentliggörande den 30 november 2023, kl. 08:00 CET.

Latest news