Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 16 mars 2023

February 6, 2023 11:30
Regulatory information

Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 mars 2023. Årsstämman hålls kl. 14:00 på Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Stämmolokalen öppnas kl. 13:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

Anmälan och instruktioner för poströstning

Stamaktieägare registrerade i Sverige som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 mars 2023, dels senast fredagen den 10 mars 2023 anmäla sig till Bolaget.

Stamaktieägare registrerade i Sverige som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 mars 2023, dels senast fredagen den 10 mars 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar i kallelsen så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Särskilda datum och instruktioner gäller för aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier.

Stamaktieägare registrerade i Danmark som önskar delta i årsstämman måste anmäla sig till Euronext Securities Copenhagen avseende rösträttsregistrering senast torsdagen den 9 mars 2023 kl. 15:00, och stamaktieägare registrerade i Norge som önskar delta i årsstämman måste anmäla sig till Nordea Norge avseende rösträttsregistrering senast måndagen den 27 februari kl. 15:00.

Detaljerade instruktioner för anmälan, poströstning och regler för fullmakt och biträden för aktieägare finnes i den bifogade kompletta kallelsen till årsstämman.

Inträdeskort

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut via e-post omkring den 14 mars 2023 till alla aktieägare som har anmält sig till årsstämman i enlighet med instruktionerna och angett sin e-postadress. Inträdeskort kommer dock inte att skickas till aktieägare som har poströstat, om aktieägaren inte särskilt meddelat att aktieägaren avser närvara i stämmolokalen.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid denna kallelses publicering 7 266 039 292 stamaktier, 0 förlagsaktier och 0 aktier av serie C utgivna, motsvarande sammanlagt 7 266 039 292 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande. 
 1. Val av ordförande vid stämman. 
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 1. Godkännande av dagordningen. 
 1. Val av två personer att justera protokollet. 
 1. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisors yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. 
 1. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.  
 1. Beslut om: 
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
  1. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och 
  1. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
 1. Beslut om: 
  1. antalet styrelseledamöter, 
  1. arvoden till styrelsen, och 
  1. arvode till Bolagets revisor. 
 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 
 1. Val av revisor. 
 1. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen. 
 1. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande. 
 1. Aktieägarförslag från Thorwald Tilman (f.d. Arvidsson) om beslut om särskild granskning enligt punkterna a-f. 
 1. Stämmans avslutande


För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besökhttps://www.sasgroup.net

Latest news