Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Uppdatering om SAS debtor-in-possession-lån

April 17, 2023 08:00

SAS AB ("SAS" eller "Bolaget") offentliggör att Bolaget inte kommer att utnyttja den andra delen av sitt debtor-in-possession ("DIP")-lån under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023, som tidigare kommunicerats. Till följd av en starkare utveckling än förväntat av SAS likviditetsposition under vintern har SAS inget kortsiktigt behov av ytterligare likviditet genom den andra delen av DIP-lånet. SAS kan, beroende på den fortsatta utvecklingen av SAS likviditetsposition, komma att fortsätta diskussionerna med Apollo Global Management för att få tillgång till den andra delen av DIP-lånet i ett senare skede under chapter 11-processen. Bolaget kommer under tiden att fortsätta att utvärdera andra finansieringsinitiativ inom ramen för den löpande verksamheten, som skulle kunna komplettera likviditetspositionen till lägre totalkostnad än genom att i närtid utnyttja den andra delen av DIP-lånet.

Den 14 augusti 2022 ingick SAS ett DIP-låneavtal om 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) med fonder förvaltade av Apollo Global Management ("Apollo"). DIP-finansiering är en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process. DIP-låneavtalet är uppdelat i två lika stora delar, varav den första delen utnyttjades av SAS i september 2022.

Till följd av en starkare utveckling än förväntat av SAS likviditetsposition under vintern har SAS inget kortsiktigt behov av ytterligare likviditet genom den andra delen av DIP-lånet. Bolaget ser möjligheter att komplettera sin likviditetsposition på andra sätt till en lägre total kostnad än genom att i närtid utnyttja den andra delen av DIP-lånet. Som offentliggjordes den 6 april 2023 har SAS också inlett en konkurrensutsatt och bred kapitalanskaffningsprocess genom vilken ytterligare potentiella kapitaliseringskällor för verksamheten förväntas identifieras. Kapitalanskaffningsprocessen är en avgörande del för att slutföra chapter 11-förfarandet. SAS har därför beslutat att pausa de pågående diskussionerna med Apollo för att få tillgång till den andra delen av DIP-lånet, där vissa villkor i DIP-låneavtalet återstår att uppfyllas för att den andra delen av DIP-lånet ska kunna tillgängliggöras. Avgiftsstrukturen för DIP-låneavtalet är oförändrad och beslutet att inte utnyttja den andra delen av DIP-lånet under det andra kvartalet av räkenskapsåret 2022/2023 innebär inga ytterligare avgifter för SAS.

SAS förväntar sig för närvarande att slutföra sin chapter 11-process under senare delen av det andra halvåret 2023 och kan, beroende på den fortsatta utvecklingen av SAS likviditetsposition, komma att fortsätta diskussionerna med Apollo gällande tillgång till den andra delen av DIP-lånet i ett senare skede under chapter 11-processen.

Ytterligare information om chapter 11-processen och implementeringen av SAS FORWARD
I syfte att accelerera genomförandet av den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD offentliggjorde SAS, den 5 juli 2022, att Bolaget i USA lämnat in en frivillig ansökan om chapter 11, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott.

När Bolagets rekonstruktions­process inleddes, var målsättningarna i SAS FORWARD-planen att anskaffa minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och att minska eller konvertera 20 miljarder SEK i skuld (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt. Storleken på Bolagets faktiska kapitalanskaffning är avhängig faktorerna som nämnts ovan.

SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under senare delen av det andra halvåret 2023.

Ytterligare information om Bolagets frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgivare
Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktions­rådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

YTTERLIGARE INFORMATION
Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.

Latest news