Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2024 i SAS AB (publ)

March 18, 2024 12:15
Regulatory information

Årsstämman den 18 mars 2024 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande samt att till styrelseledamöter omvälja Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky och Oscar Stege Unger. På stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena ska vara oförändrade i förhållande till föregående år.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 1 november 2022–31 oktober 2023 ska utgå till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 november 2022–31 oktober 2023.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att anta instruktion till valberedningen och att de fyra ledamöterna i valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Finansdepartementet, för svenska staten, Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten, och Jacob Wallenberg, för Wallenberg Investments AB.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare samt att anta oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net/

Latest news