Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Datum för plansammanträde i SAS AB:s företagsrekonstruktion offentliggörs

June 12, 2024 11:30
Regulatory information

SAS AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör att plansammanträdet i Bolagets pågående företagsrekonstruktion i Sverige kommer att hållas fredagen den 12 juli 2024 kl. 13:00 CEST.

Den 10 juni 2024 offentliggjorde Bolaget rekonstruktions­planen i sin pågående företagsrekonstruktion i Sverige (”Rekonstruktions­planen”). Bolaget begärde den 11 juni 2024 att Stockholms tingsrätt beslutar om förhandling av rekonstruktions­planen, s.k. planförhandling. Stockholms tingsrätt har idag beslutat att plansammanträdet, under vilket berörda parter kommer att ha möjlighet att rösta om Rekonstruktions­planen, kommer att äga rum fredagen den 12 juli 2024 kl. 13:00 CEST.

Samtliga berörda parter i företagsrekonstruktionen (inklusive borgenärer och innehavare av Bolagets stamaktier) har rätt att delta vid plansammanträdet och rösta om Rekonstruktions­planen. Berörda parter som önskar företrädas av ombud, eller lämna fullmakt till rekonstruktören att rösta för Rekonstruktions­planen, ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt till sådant ombud eller rekonstruktören (som tillämpligt). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sasgroup.net/transformation.

Berörda parter som önskar närvara vid plansammanträdet uppmuntras att på förhand meddela Bolaget om sitt deltagande genom e-post till louise.sjodahl@ackordscentralen.se för att säkerställa att det finns tillräckligt med plats i rättssalen. 

Instruktioner till innehavare av stamaktier som önskar delta vid plansammanträdet

Innehavare av Bolagets stamaktier som önskar delta vid plansammanträdet personligen eller genom ombud ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 juli 2024. Om aktieägare företräds av ombud ska även en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet och medtas i original till plansammanträdet.

För att ha rätt att delta vid plansammanträdet måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 4 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid före avstämningsdagen som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 8 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos Euronext Securities Copenhagen i Danmark måste begära hos Euronext Investor Services att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta vid plansammanträdet. Begäran om sådan rösträttsregistrering ska vara Euronext Securities Copenhagen tillhanda senast fredagen den 5 juli 2024 kl. 15:00 CEST och kan göras genom att skicka ifylld och undertecknad registreringsblankett per post till Euronext Securities Copenhagen, Nicolai Eigtveds Gade 8, DK-1402 Copenhagen, Denmark eller e-post till CPH-investor@euronext.com, eller genom Euronext InvestorPortalen. Registreringsblanketten och en länk till Euronext InvestorPortalen är tillgängliga på Bolagets hemsida, www.sasgroup.net/transformation.

Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos Euronext Securities Oslo i Norge måste begära hos Nordea Norge att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta vid plansammanträdet. Begäran om sådan rösträttsregistrering ska vara Nordea Bank Abp, filial i Norge, Securities Services – Issuer Services tillhanda senast fredagen den 28 juni 2024 kl. 15:00 CEST och kan göras genom att skicka ifylld och undertecknad registreringsblankett per post till Postboks 1166 Sentrum, NO-0107, Oslo, Norge eller e-post till nis@nordea.com. Registreringsblanketten är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.sasgroup.net/transformation.

Information om avstämningsdag för noterade kommersiella hybridobligationer

Av praktiska skäl kommer antalet röstberättigade i gruppen där innehavare av Bolagets noterade kommersiella hybridobligationer ingår enligt Rekonstruktions­planen att bestämmas baserat på förhållandena som gäller per avstämningsdagen fredagen den 5 juli 2024.

Information om SAS chapter 11-process i USA och SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige

Ytterligare information om SAS frivilliga chapter 11-process i USA och SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige finns tillgänglig på SAS särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Amerikanska domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com. Svenska domstolshandlingar relaterade till SAS AB:s företagsrekonstruktion i Sverige kan begäras från Stockholms tingsrätt, och viss dokumentation tillhandahålls även av rekonstruktören på en separat hemsida som administreras av Ackordscentralen (AC-Gruppen AB), https://ackordscentralen.se/rekonstruktioner/sas-ab/.

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investmentbanker. Seabury Securities LLC är även rekonstruktions­rådgivare till SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor relations, +46 709 977 070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Latest news