Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS lämnar uppdatering om chapter 11-processen, inklusive finansiella prognoser

January 23, 2024 23:00
Regulatory information

SAS offentliggör att bolaget idag kommer att ge in en reviderad chapter 11-plan (”Chapter 11-planen) samt ett relaterat s.k. disclosure statement (”Disclosure Statement”) till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA (”Domstolen”). Dokumenten kommer bland annat att innehålla viktiga milstolpar för chapter 11-processen och finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS. Chapter 11-planen och Disclosure Statement är föremål för Domstolens godkännande och kan komma att revideras ytterligare. Som tidigare offentliggjorts i SAS pressmeddelande den 4 november 2023 syftar Chapter 11-planen till att genomföra en transaktion innefattande en total investering i det rekonstruerade SAS motsvarande 1,2 miljarder USD.

I samband med att det uppdaterade Disclosure Statement ges in offentliggör SAS finansiella prognoser för det rekonstruerade SAS, inklusive för räkenskapsåret 2023/2024 (den ”Initiala prognosperioden”). Under den Initiala prognosperioden förväntar sig SAS att intäkterna kommer att överstiga 48 miljarder SEK, med en justerad EBT[1] om 0.0 till -1.0 miljarder SEK. Nettoskulden under den Initiala prognosperioden förväntas uppgå till 36–39 miljarder SEK innan chapter 11-processens slutförande, och till 22–24 miljarder SEK efter chapter 11-processens slutförande. Likviditetsnivån förväntas under samma period uppgå till eller överstiga 4 miljarder SEK eller cirka 8 % av intäkterna (rullande 12 månader) för perioden fram till chapter 11-processens slutförande, samt 11 miljarder SEK eller cirka 25 % av intäkterna (rullande 12 månader) för perioden efter chapter 11-processens slutförande. Förutsatt att Chapter 11-planen genomförs på ett framgångsrikt sätt förväntar sig SAS förbättrade finansiella resultat efter den Initiala prognosperioden i en onoterad miljö.

Den finansiella informationen som anges ovan är indikativ och utgör ingen garanti för framtida resultat. Även om den finansiella informationen återspeglar SAS nuvarande bedömningar och förväntningar är den föremål för väsentliga osäkerheter och faktorer, inklusive men inte begränsat till efterfrågan på marknaden, valutakurser, bränslepriser samt en framgångsrik implementering av Chapter 11-planen. De finansiella prognoserna är vidare baserade på bland annat följande antaganden: en valutakurs om 10,49 SEK per USD och ett genomsnittligt baspris för flygbränsle om 830 USD per ton. Samtliga siffror redovisas på konsoliderad nivå för SAS-koncernen.

SAS upprepar sin förväntan att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten, att efterställda borgenärer inte kommer att få någon ersättning alls och att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB efter chapter 11-processen är slutförd. Samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer förväntas vidare bli inlösta, indragna och avnoterade i samband med chapter 11-processens slutförande. Ersättningen till oprioriterade borgenärer, inklusive belopp och tidpunkt för utbetalningar, återstår att bekräfta (såsom närmare beskrivet i Chapter 11-planen och Disclosure Statement).

Chapter 11-planen och Disclosure Statement är föremål för Domstolens godkännande och kan komma att revideras ytterligare. SAS har för närvarande som målsättning att få Disclosure Statement och Chapter 11-planen godkända av Domstolen i februari 2024 respektive under första kvartalet av 2024. Chapter 11-planens ikraftträdande kommer fortsatt att vara beroende av uppfyllandet av olika villkor, inklusive olika myndighetsgodkännanden samt genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB-nivå, vilka beskrivs närmare i det pressmeddelande som SAS offentliggjorde den 3 oktober 2023. SAS förväntar sig för närvarande att slutföra chapter 11-processen omkring halvårsskiftet 2024.

Information om chapter 11-processen

Ytterligare information om SAS frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på SAS särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgivare

Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investmentbanker. Seabury Securities LLC är även rekonstruktions­rådgivare till SAS. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP är juridisk rådgivare, Rothschild & Co är investmentbank och SkyWorks Holdings LLC är flygkonsult till Castlelake. White & Case LLP, Paul McGeown och Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP är juridiska rådgivare till Air France-KLM. Bech-Bruun Advokatpartnerselskab är juridisk rådgivare och Latham & Watkins LLP är amerikansk juridisk rådgivare till Lind Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, är SAS en drivande kraft inom hållbart flyg och i omställningen till flyg med nettonollutsläpp. Vi minskar kontinuerligt våra koldioxidutsläpp genom att använda mer hållbart flygbränsle, investera i nya bränslesnåla flygplan och genom partnerskap för innovation i ny disruptiv teknik– och på så sätt bidrar vi till branschens mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net/

YTTERLIGARE INFORMATION

Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt.

[1] Resultat före skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster samt andra vinster eller förluster relaterade till chapter 11-processens slutförande.

Latest news