Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Delårsrapport januari-september 1999

November 11, 1999 15:05

Huvudpunkter i boksluten per 30 september 1999

• SAS Gruppens omsättning ökade med 1,9% till 30 612 MSEK.

• SAS Gruppens resultat före skatt var 575 (2 465) MSEK. Överkapacitet i marknaden med sjunkande enhetsintäkter är i stor utsträckning bidragande till resultatförsämringen. Tredje kvartalet blev 102 (1 015) MSEK.

• Passagerartrafiken (RPK) ökade med 1,4%. Trafiken i Business Class minskade med 5% medan Economy Class ökade med 4%. Antal passagerare ökade med 2,4%.

SAS fortsätter att vidta åtgärder för att höja produktiviteten och för att anpassa kapaciteten för att möta nuvarande efterfrågan.

• Kassaflödet från verksamheten var 1 251 (3 110) MSEK.

• Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 610 (837) MSEK.

• Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 3,20 (10,11) SEK, SAS Norge ASA 2,98 (10,77) SEK samt SAS Sverige AB 3,19 (11,11) SEK.

• Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till:

SAS Danmark A/S 126 (407) MDKK
SAS Norge ASA 132 (482) MNOK
SAS Sverige AB 225 (783) MSEK

 

Latest news